Dags för kli­ni­ker som kan hjäl­pa den som vill dö

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Kurt Olofs­son

VÅRD. Nu är det dags att upp­rät­ta EXIT (ut­gång)kli­ni­ker i Sve­ri­ge, så att vi slip­per åka till Schweiz el­ler Hol­land när vi vill dö.

Var­för skall det i Sve­ri­ge va­ra för­bju­det att dö när man vill det? Vi har ju ing­en stats­re­li­gi­on. För jag an­tar att det är re­li­gi­o­nen som i det­ta ri­ke förr ska­pa­de ett tryck att man in­te skall få be­stäm­ma själv när man vill dö, ut­an det skall her­ren din gud gö­ra. Att ta li­vet av sig själv var be­lagt med skam, det kän­de jag väl­digt tyd­ligt un­der mi­na upp­växtår.

JAG KOM­MER SÅ väl ihåg när jag slogs ned av Po­lymy­al­gia Rheu­ma­ti­ca (PMR) och ha­de ont i al­la musk­ler, le­der och allt som fanns i krop­pen. Jag kun­de in­te lig­ga mer än någ­ra se­kun­der på sam­ma si­da i säng­en in­nan jag mås­te vän­da mig igen, och igen. Jag var tvung­en att kry­pa upp till sov­rum­met. Det var ingen­ting alls som var ro­ligt och jag vil­le ba­ra dö.

Men så fick jag re­da på att man på Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet i Stock­holm lagt fram en un­der­sök­ning, som vi­sa­de att 40 pro­cent av al­la reu­ma­ti­ker, som slu­ta­de äta kött, blev helt be­svärs­fria. Jag slu­ta­de äta kött och blev helt be­svärs­fri. Men nu, ef­ter ett an­tal bra år, bör­jar jag åter­i­gen fun­de­ra på dö­den. Den vill jag in­te mö­ta på en lång­vårds­kli­nik. Jag tror att många tyc­ker som jag. Jag skul­le hell­re vilja kun­na gå till en vård­kli­nik, där jag får hjälp att dö. Men ef­tersom så­da­na här sa­ker bru­kar ta tid att få till, så har jag för sä­ker­hets skull köpt in en del av apo­te­kets sömn­me­delsupp­sätt­ning.

Vad som be­hövs för att Exit-kli­ni­ker skall kun­na ska­pas är, vad jag för­står, en änd­ring i lä­kar­nas etis­ka kod. Ett tillägg be­hövs, där det står, att om en per­son öns­kar dö, så är det lä­ka­rens plikt att hjäl­pa per­so­nen att gö­ra det­ta, så smärt­fritt som möj­ligt.

JAG SER MED för­hopp­ning fram emot att fler män­ni­skor, gär­na lä­ka­re, i tal och skrift fram­stäl­ler Exit-kli­ni­ker som nå­got po­si­tivt. Det är ju in­te fel hel­ler om det är po­li­ti­ker, som bi­drar i den­na frå­ga, ef­tersom ska­pan­det tro­ligt­vis mås­te gå den po­li­tis­ka vägen.

Bild: JANERIK HENRIKSSON/TT

SJÄLVBESTÄMMANDE. Var­för har vi in­te rätt att be­stäm­ma när vi ska dö? und­rar skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.