Läns­sty­rel­sens ar­be­te fick god­känt av JK

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Jör­gen Pe­ters läns­råd

till Eskil Wil­helms­son (20/5). HAL­LAND. Läns­sty­rel­sen ska va­ra en till­gäng­lig och öp­pen myn­dig­het och be­dri­va sin verk­sam­het med lä­nets och dess in­vå­na­res bäs­ta för ögo­nen. Vår ären­de­hand­lägg­ning ska kän­ne­teck­nas av en en­het­lig rätts­tillämp­ning, god ser­vice och in­for­ma­tion samt en snabb och kor­rekt hand­lägg­ning. Ett av vå­ra pri­o­ri­te­ra­de om­rå­den un­der är det fö­re­byg­gan­de ar­be­tet in­om djur­skyd­det.

ALLT VÅRT AR­BE­TE ut­går från den stat­li­ga ge­men­sam­ma vär­de­grun­dens prin­ci­per. Prin­ci­per­na, som är fast­lag­da i grund­lag och lag ska va­ra väg­le­dan­de för al­la stats­an­ställ­das age­ran­de i tjäns­ten och om­fat­tar bland an­nat att:

Ob­jek­ti­vi­tet – al­las lik­het in­för la­gen, sak­lig­het och opar­tisk­het ska iakt­tas.

Re­spekt för li­ka vär­de, fri­het och vär­dig­het – den of­fent­li­ga mak­ten ska ut­övas med re­spekt för al­las li­ka vär­de och för den en­skil­da män­ni­skans fri­het och vär­dig­het.

Det är trå­kigt att du in­te upp­fat­tar att vårt ar­be­te le­ver upp till det­ta.

I FÖR­RA VEC­KAN blev Ju­sti­ti­e­kans­lerns rap­port från en in­spek­tion hos Läns­sty­rel­sen i Hal­lands län klar. Un­der in­spek­tio­nen granska­des fle­ra oli­ka om­rå­den och där­ibland djur­skydds­ä­ren­den. Ju­sti­ti­e­kans­lern skri­ver i rap­por­ten att ”Det sam­la­de in­tryc­ket var att läns­sty­rel­sens hand­lägg­ning av djur­skydds­ä­ren­den är snabb, noggrann och rätts­sä­ker.”

När det gäl­ler Läns­sty­rel­sens öv­ri­ga verk­sam­hets­om­rå­den kon­sta­te­rar man ock­så i rap­por­ten att ”läns­sty­rel­sen fun­ge­rar myc­ket väl. Hand­lägg­ning­en sker ef­fek­tivt och kom­pe­tent. Per­so­na­len är kun­nig och mån om att myn­dig­he­tens ar­be­te hål­ler en hög ni­vå.

He­la rap­por­ten finns att lä­sa på Ju­sti­ti­e­kans­lerns webb­plats

Bild: EMIL LANGVAD/TT

DJURSKYDD. Hand­lägg­ning­en av djur­skydds­ä­ren­den är snabb, noggrann och rätts­sä­ker, var Ju­sti­ti­e­kans­lerns be­döm­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.