Mo­digt och klokt att sä­ga nej till Fairt­ra­de

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Ema­nu­el For­sell (M) Kungs­bac­ka

KUNGS­BAC­KA. Det är gläd­jan­de att kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott i Kungs­bac­ka har sagt nej till att gö­ra Kungs­bac­ka till en så kal­lad Fairt­ra­de-ci­ty. Ty­värr har Fairt­ra­de se­dan länge slu­tat hand­la om fat­tig­doms­be­kämp­ning och är nu sna­ra­re en re­klam­pe­la­re för väns­ter­po­li­tik, vil­ket kanske in­te är så kons­tigt då det till störs­ta de­len ägs av so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka LO.

ATT ÅRLIGEN BE­TA­LA när­ma­re en halv mil­jon kro­nor av vår kom­mun­bud­get i li­cens­peng­ar till en så­dan för­e­ning vo­re in­te ba­ra slö­se­ri, det vo­re ock­så högst om­dö­mes­löst. Vå­ra skat­te­peng­ar skall gå till in­tres­sen som tjä­nar kom­mu­nin­vå­nar­na, in­te ham­na i fic­kor­na hos fac­kets tjäns­te­män. DESTO MER BEKLÄMMANDE är det att se hur vis­sa po­li­ti­ker tar chan­sen att ham­na i ramp­lju­set när de ge­nom sned­vrid­na ar­gu­ment häv­dar att Kungs­bac­ka nu skul­le mis­sa chan­sen att flyt­ta fram po­si­tio­ner­na i mil­jö­ar­be­tet. Det är en djupt fel­ak­tig bild av verk­lig­he­ten. I själ­va ver­ket är Kungs­bac­ka en av de ab­so­lut främs­ta kom­mu­ner­na i lan­det in­om mil­jö­ar­be­te. Skill­na­den är att vi mo­de­ra­ter be­dri­ver det mil­jö­ar­be­tet ut­i­från vad som bäst tjä­nar kom­mu­nin­vå­nar­na - in­te för att gyn­na någon fack­pamp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.