Hans hu­vud dun­ka­des mot en sten

Hallands Nyheter - - Varberg - ANNA OSCARSON 010-471 53 71 anna.oscarson@hn.se

”De ele­ver som be­hö­ver få stöd ska få det, bå­de den som krän­ker och den som kän­ner sig kränkt”

JO­ACHIM WADSTRÖM grund­sko­le­chef, Var­bergs kom­mun

Lars har ut­satts för upp­re­pa­de kränk­ning­ar och fle­ra fall av miss­han­del av en skol­kam­rat. He­la 16 till­fäl­len har an­mälts till Barn - och elevom­bu­det (BEO). Först i höst ska klas­sen få stöd av yt­ter­li­ga­re en lä­ra­re.

An­mäl­ning­ar­na till BEO är re­gi­stre­ra­de i bok­stavs­ord­ning. I slu­tet av april ha­de de kom­mit till bok­sta­ven p. He­la 16 fall har allt­så an­mälts. Kränk­ning­ar­na har på­gått un­der två års tid, i för­sko­le­klass och i klass 1 på en kom­mu­nal sko­la i Var­bergs kom­mun.

En­ligt an­mä­la­ren är det främst en elev, som vi kal­lar för Nils, som ger sig på ele­ven Lars. Vid ett till­fäl­le tog Nils Lars keps och kas­ta­de den på mar­ken. Se­dan dun­ka­de han Lars hu­vud mot en sten så att Lars slog i ha­kan och slog ihop tän­der­na.

Vid ett an­nat till­fäl­le vil­le Lars in­te föl­ja med klas­sen på en ak­ti­vi­tet av räds­la för Nils. Vård­nads­ha­va­ren skri­ver i an­mä­lan att lä­rar­na har lo­vat att kränk­ning­ar­na in­te ska få fort­sät­ta. ”Men det hän­der om och om igen.”

Lars tip­sa­des om att hål­la sig nä­ra lä­rar­na men det var in­te så många lä­ra­re som följ­de med och plöts­ligt blev Lars ned­brot­tad av Nils. Det svart­na­de för ögo­nen på ho­nom.

Sko­lan har sva­rat BEO om vil­ka åt­gär­der som vid­ta­gits i det ak­tu­el­la fal­let. I sva­ret skri­ver sko­lan att det in­te har vid­ta­gits någ­ra åt­gär­der ut­i­från krän­kan­de be­hand­ling ut­an ut­i­från be­döm­ning­en till­bud.

EN­LIGT MALIN OCKBORN, ju­rist på Barn- och elevom­bu­det, är det en­da som krävs en­ligt skol­la­gen för att en hän­del­se ska kal­las för en kränk­ning att en elev ska ha upp­levt sig kränkt.

”Ut­i­från sko­lans be­döm­ning att det finns myc­ket tur­bu­lens i pojk­grup­pen i klas­sen har rek­tor till­sam­mans med be­rör­da pe­da­go­ger, spe­ci­al­pe­da­gog, ku­ra­tor och skolpsy­ko­log ta­git fram en hand­lings­plan.”

När det gäl­ler hän­del­sen med ste­nen har det en­ligt en lä­ra­re som ska ha sett hän­del­sen in­te ha gått till så som det be­skrivs i an­mä­lan.

Vid fle­ra av till­fäl­le­na skri­ver sko­lan i sitt svar att hän­del­ser­na in­te va­rit kränk­ning­ar ut­an ”på skoj”. Ba­ra tre av de 16 fal­len, när Lars har känt sig ut­satt för krän­kan­de be­hand­ling, har an­mälts till sko­lans rek­tor.

I sitt ytt­ran­de till BEO skri­ver sko­lan ock­så att de be­hov som finns i klas­sen har in­ven­te­rats. Till hös­ten kom­mer klas­sen att få till­skott av re­sur­ser. I dag har den en en­sam obe­hö­rig lä­ra­re men i au­gusti får den två be­hö­ri­ga lä­ra­re. Den be­fint­li­ga re­surspe­da­go­gen kom­mer att fin­nas kvar i klas­sen och få ett tyd­li­ga­re fo­ku­se­rat upp­drag.

Sko­lans rek­tor har in­te gått att nå för en kom­men­tar. Grund­sko­le­chef Jo­achim Wadström kan in­te ut­ta­la sig i det en­skil­da fal­let.

– De ele­ver som be­hö­ver få stöd ska få det, bå­de den som krän­ker och den som kän­ner sig kränkt, sä­ger han.

JUST NU INVÄNTAR BEO syn­punk­ter från an­mä­la­ren kring sko­lans ytt­ran­de. Se­nast i mit­ten av ju­li ska ett be­slut fat­tas i ären­det.

– Vi tar in an­mä­la­rens och hu­vud­man­nens ver­sio­ner av det in­träf­fa­de och gör en ob­jek­tiv be­döm­ning, sä­ger Malin Ockborn.

Det som un­der­söks är om skol­la­gen har följts och om kränk­ning­en har an­mälts till rek­tor och hu­vud­man. BEO har möj­lig­het att fö­re­läg­ga om åt­gär­der. Kränk­ning­ar som in­te har ut­retts kan be­hö­va ut­re­das vi­da­re. Ska­de­stånd kan ock­så ut­krä­vas.

Fot­not: Lars och Nils he­ter egent­li­gen nå­got an­nat

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.