Ny för­sko­la blir dy­ra­re än be­räk­nat

Hallands Nyheter - - Varberg -

VARBERG: En ny för­sko­la med plats för 120 barn ska byg­gas på Brunns­berg. Den er­sät­ter Kär­ne­går­dens för­sko­la och Bul­ler­byns för­sko­la. I slu­tet av ju­ni 2018 be­räk­nas den stå klar men på grund av att tom­ten har svå­ra mark­för­hål­lan­den blir byg­get 4,9 mil­jo­ner kro­nor dy­ra­re än be­räk­nat. Barn- och ut­bild­nings­nämn­den har där­för be­slu­tat att be kom­mun­sty­rel­sen fö­ra över peng­ar­na från pro­jek­tet Trön­ninge sko­la. Sko­lans bud­get un­derskreds med 12 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.