Ven­del­sö­ar­na topp nio på lis­ta

Hallands Nyheter - - Varberg - CE­CI­LIA HAHNE HILGERS 010-471 53 00 ce­ci­lia.hah­ne­hil­gers@hn.se

I sam­ar­be­te med Vi­sit Swe­den har den po­pu­lä­ra bo­en­de­saj­ten Airb­nb listat nio na­tur­skö­na plat­ser i Sve­ri­ge. Ven­del­sö­ar­na är en av dem. – Det här är fan­tas­tiskt kul, vi är na­tur­ligt­vis sjä­lag­la­da! sä­ger Mag­nus Thoms­son, nä­rings­livs­ut­veck­la­re på Mark­nad Varberg.

En ”ste­nig strand i mo­dern skan­di­na­visk stil” där evig­hetspoo­len all­tid är öp­pen, fot­ba­det fritt för al­la och de mju­ka ljung­he­dar­na en per­fekt säng i King Si­ze.

Så mark­nads­förs na­tur­re­ser­va­tet Ven­del­sö­ar­na på po­pu­lä­ra bo­en­de­saj­ten Airb­nb, som har mil­jon­tals uni­ka be­sö­ka­re.

– Det är na­tur­ligt­vis otro­ligt ro­ligt. Dels för att Ven­del­sö­ar­na är så vack­ra och dels för att den nor­ra de­len av Varberg lyfts fram, vil­ket in­te är så van­ligt. Vi hop­pas att den här in­ter­na­tio­nel­la upp­märk­sam­he­ten ska skvät­ta över på bå­de Varberg och he­la Hal­land, sä­ger Mag­nus Thoms­son, nä­rings­livs­ut­veck­la­re på Mark­nad Varberg.

I VANLIGA FALL är Airb­nb en platt­form där pri­vat­per­so­ner över he­la världen kan läg­ga ut si­na hem för till­fäl­lig ut­hyr­ning. Men un­der sats­ning­en ”Free­dom to Ro­am”, där man spe­lar på den svens­ka na­tu­ren och al­le­mans­rät­ten, har nio plat­ser valts ut för att mark­nads­fö­ra Sve­ri­ge som tu­rist­mål . Ven­del­sö­ar­na är en av dem, i säll­skap med bland and­ra Sa­rek i Lapp­land och Rön­ne å i Skå­ne.

– De här nio plat­ser­na re­pre­sen­te­rar oli­ka na­tur­ty­per i Sve­ri­ge. Re­dan nu spen­de­rar ut­länds­ka tu­ris­ter mer än 100 mil­jar­der kro­nor i Sve­ri­ge och vi ser en stor po­ten­ti­al att in­täk­ter­na till be­söksnä­ring­en över he­la lan­det kan öka än­nu me­ra. Fler ut­länds­ka tu­ris­ter är bra för Sve­ri­ge och för Hal­land, sä­ger Jen­nie Skogs­born Missu­na, Chi­ef Ex­pe­ri­ence Of­fi­cer på Vi­sit Swe­den.

ATT VEN­DEL­SÖ­AR­NA upp­märk­sam­mas på det här sät­tet är en glad ny­het för Helén Haglund och Lars Bri­ge­li­us som dri­ver vand­rar­hem­met på Ven­del­sö se­dan tre år till­ba­ka.

– Vi har drygt 800 be­sö­ka­re var­je sä­song, men det ha­de va­rit ro­ligt om fler ha­de upp­täckt oss. Här är en un­der­bar mil­jö med bå­de klip­por, skog och strandäng­ar, sä­ger Helén Haglund.

”Här är en un­der­bar mil­jö med bå­de klip­por, skog och strandäng­ar”

HELÉN HAGLUND

Bild: AN­NI­KA KARLBOM/ARKIV

VAC­KERT. Den va­ri­e­ra­de mil­jön bor­de loc­ka fler till Ven­del­sö menar Helén Haglund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.