Små barn hit­ta­des i varm bil

Hallands Nyheter - - Nyheter - BENJAMIN TROFF bt@hn.se

Po­li­sen lar­ma­des un­der ons­da­gen till par­ke­ring­en Ica Maxi Hög­sko­lan. För­bi­pas­se­ran­de ha­de upp­täckt tre små barn som satt in­låsta i en varm bil.

Lar­met kom strax fö­re kloc­kan 16. För­bi­pas­se­ran­de ha­de sett tre barn in­låsta i en bil. En­ligt po­li­sen var två ru­tor ned­ve­va­de ett par cen­ti­me­ter, men det upp­fat­ta­des va­ra väl­digt varmt i bi­len. Bland an­nat låg ett späd­barn in­vi­rat i en filt.

NÄR PO­LI­SEN KOM dit ha­de en man re­dan öpp­nat en dörr med hjälp av ett grill­spett. Rädd­nings­tjänst fanns då ock­så på plats och ambulans kom se­na­re dit för att un­der­sö­ka bar­nen som upp­ges va­ra oskad­da.

– Jag har inga upp­gif­ter på hur länge bar­nen va­rit in­låsta i bi­len, men det var till­räck­ligt länge för att en man skul­le upp­märk­sam­ma det och till­kal­la po­lis. Man­nen upp­fat­ta­de det som så akut att han kän­de sig tvung­en att öpp­na bil­dör­ren, sä­ger Jenny Widén, po­li­sens pressta­les­per­son, till SVT Hal­land.

NÄR FÖRÄLDRARNA KOM dit upp­gav de att de ha­de va­rit och hand­lat. Po­li­sen skrev en an­mä­lan om fram­kal­lan­de av fa­ra för an­nan.

När det när­mar sig som­mar och tem­pe­ra­tu­ren sti­ger får po­li­sen fler och fler larm om bå­de barn och djur som läm­nas i var­ma bi­lar.

– Just den här ty­pen av ären­den är åter­kom­man­de var­je år, spe­ci­ellt i som­mar­tid. Nu gick det bra i det här fal­let, men ty­värr är det in­te all­tid så. Det har hänt att så­väl djur som barn har av­li­dit, sä­ger Jenny Widén till SVT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.