Fak­ta: Nytt ar­bets­sätt

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Am­bu­lan­sen bör­jar all­tid med att be­dö­ma hur akut pa­ti­en­tens till­stånd är. Är det livs­ho­tan­de, po­ten­ti­ellt livs­ho­tan­de el­ler akut körs pa­ti­en­ten di­rekt till aku­ten.

* Öv­ri­ga pa­ti­en­ter, som be­hö­ver vård men in­te har ett livs­ho­tan­de el­ler akut till­stånd, kom­mer nu att få ambulant be­döm­ning om de är över 18 år.

* Ambulant be­döm­ning in­ne­bär att am­bu­lans­sjuk­skö­ters­kor­na mä­ter oli­ka vär­den, som blod­tryck, blod­soc­ker, sy­resätt­ning och hjärtrytm. De kon­tak­tar se­dan pa­ti­en­tens vård­cen­tral och har en di­a­log med en di­strikts­lä­ka­re. Till­sam­mans kom­mer man fram till den bäs­ta lös­ning­en för pa­ti­en­ten.

* Un­der för­söks­verk­sam­he­ten har 75 pro­cent av pa­ti­en­ter­na kun­nat stan­na kvar hem­ma och 15 pro­cen­ten körts till sin vård­cen­tral. En­dast 10 pro­cent har be­hövt kö­ras till aku­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.