Brotts­ling­ar mö­ter of­fer via medling

Runt om i lan­det lar­mas det om att kom­mu­ner­na strun­tar i sin lagstad­ga­de skyl­dig­het att med­la mel­lan unga brotts­ling­ar och de­ras of­fer. Men Falkenberg går mot tren­den.

Hallands Nyheter - - Falkenberg - To­bi­as Svens­son 010-471 50 10 ∙ to­bi­as.svens­son@hn.se

Den får säl­lan sär­skilt myc­ket upp­märk­sam­het, kom­mu­ner­nas ar­be­te med att med­la mel­lan unga brotts­ling­ar och de­ras of­fer.

– Många av de som vi kon­tak­tar vet in­te vad det är, in­te de­ras för­äld­rar hel­ler. sä­ger Marie Kam­b­ler, med­la­re på Bryg­gan som är en del av so­ci­al­tjäns­ten i Falkenberg.

GRUNDTANKEN ÄR ATT mins­ka de ne­ga­ti­va följ­der­na av ett brott och ge par­ter­na ett till­fäl­le att pra­ta om det som hänt samt kon­se­kven­ser­na av brottet. Den som bli­vit ut­satt får en möj­lig­het att be­ar­be­ta hän­del­sen och gär­nings­per­so­nen får möj­lig­het att re­flek­te­ra över sitt brott.

– Vi vet att bå­da vin­ner på det och den forskning som gjorts vi­sar att det är brotts­före­byg­gan­de, sä­ger Marie Kam­b­ler.

I slu­tet av mars kom re­sul­ta­tet av en gransk­ning som två fors­ka­re vid Umeå uni­ver­si­tet gjort. Den vi­sa­de att många kommuner strun­tar i att er­bju­da medling, trots att det se­dan 2008 finns en lag som sä­ger att det är de­ras skyl­dig­het. I en in­ter­vju med TT sä­ger Ma­rit­ha Jacobs­son, en av fors­kar­na, att hon tror att med­ling­en är på väg att dö bort på många håll.

MEN FALKENBERG TYCKS in­te föl­ja den tren­den. Kanske be­ror det på en stark tra­di­tion. Här in­för­de so­ci­al­för­valt­ning­en medling re­dan 2006, två år in­nan la­gen kom.

Med­lings­sam­ord­na­re Ann-christi­ne Pettersson har va­rit med se­dan starten.

– Vi ha­de hört ta­las om medling, såg det som po­si­tivt och be­stäm­de oss för att ut­veck­la vårt ar­bets­sätt med den­na mål­grupp. Men det fanns in­te så många att lä­ra sig av på den ti­den så vi fick bör­ja från bör­jan, sä­ger hon.

Steg ett var att kon­tak­ta po­li­sen i Falkenberg, som gil­la­de idén. När de får in ett ären­de där gär­nings­per­so­nen är yng­re än 21 år bol­las det vi­da­re till med­lar­na.

– Jag tyc­ker det är jät­te­bra att det finns. I bäs­ta fall kan det in­ne­bä­ra att den räds­la brottsoff­ret gått och bu­rit på för­svin­ner och min bild är att det bi­drar till att und­vi­ka fort­sat­ta kon­flik­ter, sä­ger Char­lot­te Hans­son, ung­doms­ut­re­da­re på po­li­sen i Falkenberg.

MEN DET ÄR långt ifrån all­tid som det verk­li­gen blir ett mö­te mel­lan gär­nings­per­son och of­fer. Mö­te­na är helt fri­vil­li­ga och för­ut­sät­ter för det förs­ta att den som be­gått brottet er­känt. Det är in­te hel­ler sä­kert att brottsoff­ret vill träf­fas. Och in­nan ett mö­te bo­kas in hålls för­mö­ten där gär­nings­per­son och of­fer pra­tar med med­lar­na om hän­del­sen och om vad de vill få ut av mö­tet.

– Det är vårt an­svar att sä­ga stopp om vi in­te tror att det finns för­ut­sätt­ning­ar för ett bra mö­te, sä­ger Marie Kam­b­ler.

Ung­e­fär en fjär­de­del av de in­kom­na ären­de­na myn­nar ut i ett mö­te mel­lan gär­nings­per­son och brottsof­fer.

Vil­ka ty­per av brott det rör sig om va­ri­e­rar. Van­li­gast är miss­han­del, snat­te­ri­er och stöld.

– På sisto­ne har vi haft gans­ka myc­ket hän­del­ser som in­träf­fat på sko­lor och där par­ter­na är un­der 15 år. Det kan till ex­em­pel va­ra bråk som slu­tat med att någon bli­vit sla­gen, sä­ger Ann-christi­ne Pettersson.

I EN LI­TEN stad som Falkenberg kan det va­ra bra att kom­ma över­ens om hur gär­nings­per­son och brottsof­fer ska för­hål­la sig till varand­ra i fram­ti­den.

– En del i sam­ta­let kan va­ra att be­stäm­ma hur de ska be­te sig om de möts. Ska man häl­sa el­ler ba­ra gå för­bi, sä­ger med­la­ren Maria Bäcklund.

Bild: TO­BI­AS SVENS­SON

BROTTS­FÖRE­BYG­GAN­DE. Med­lar­na Marie Kam­b­ler, Ann-christi­ne Pettersson, Maria Bäcklund och po­li­sens ung­doms­ut­re­da­re Char­lot­te Hans­son i det rum som an­vänds vid med­lings­mö­te­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.