Fak­ta: Medling

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Se­dan 2008 är det lag på att kommuner ska er­bju­da medling i brotts­fall där gär­nings­per­so­nen är yng­re än 21 år.

* Trots det är det ba­ra 181 av Sve­ri­ges 290 kommuner som er­bju­der medling, vi­sar en un­der­sök­ning från Umeå uni­ver­si­tet. I de fles­ta fall är med­lings­verk­sam­he­ten ge­men­sam mel­lan fle­ra kommuner.

* För­ra året ha­de ba­ra 77 kommuner egen med­lings­verk­sam­het. Falkenberg är en av dem.

* Det är fri­vil­ligt att del­ta, bå­de för den ut­sat­te och för gär­nings­per­so­nen.

* I ge­nom­snitt le­der ung­e­fär en fjär­de­del av al­la med­lings­ä­ren­den till ett mö­te mel­lan gär­nings­per­son och brottsof­fer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.