Kom­mu­nen kan vin­na It-pris igen

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Falkenberg kan bli årets di­gi­ta­li­se­rings­kom­mun. – Vi tän­ker för­enk­ling och ef­fek­ti­vi­se­ring, sä­ger kom­mu­nens It-chef Torbjörn Lars­son.

Fal­ken­bergs kom­mun har gall­rats fram som en av fem slut­kan­di­da­ter till ut­mär­kel­sen.

De tam­pas med Karls­kro­na, Kungs­bac­ka, Uppsa­la samt Stock­holms stad.

TORBJÖRN LARS­SON BE­RÄT­TAR var­för Falkenberg, som vun­nit ti­teln en gång ti­di­ga­re (2009), är så fram­gångs­rikt:

– Vi lyss­nar på verk­sam­he­ten och med­ar­be­tar­na som sit­ter när­mast in­vå­nar­na. Vi har för­enk­lat bå­de in­ternt och för in­vå­na­re, sä­ger han.

”Vi sik­tar na­tur­ligt­vis på att vin­na” TORBJÖRN LARS­SON it-chef, Fal­ken­bergs kom­mun

Kan du ge någ­ra ex­em­pel på vad ni gjort?

– Skol­start­tjäns­ten är ett så­dant. I stäl­let för att sit­ta och fyl­la i nio oli­ka blan­ket­ter så har vi en skol­start­tjänst där man fyl­ler i upp­gif­ter som spa­ras från år till år.

– Det har bli­vit väl­digt om­ta­lat och många and­ra kommuner har ko­pi­e­rat den, sä­ger Torbjörn Lars­son.

HAN NÄM­NER OCK­SÅ bätt­re tek­nik för om­sorg- och so­ci­al­för­valt­ning­en och att hem­vårds­per­so­na­len nu­me­ra är ut­rus­tad med per­son­li­ga mo­bil­te­le­fo­ner.

Hur länge har den här sats­ning­en på­gått?

– Egent­li­gen i över 20 år då vi la It-drif­ten till en ex­tern part­ner. Re­dan där gjor­de vi ett väg­val att vi in­te skul­le hål­la på med den tek­nis­ka bi­ten, sä­ger Torbjörn Lars­son.

Vad be­ty­der den här ut­mär­kel­sen för er?

– Att vi är på rätt spår, vi var åt­ta ut­val­da och nu är vi fem kvar. I som­mar får vi be­sök och ska dju­pin­ter­vju­as.

Hur sto­ra se­ger­chan­ser har ni?

– Vi sik­tar na­tur­ligt­vis på att vin­na. Jag tror vi har en god chans om man mä­ter för­må­ga och me­del, vi läg­ger in­te spe­ci­ellt myc­ket på det här. Det är två per­so­ner centralt plus jag som an­sva­rig som ar­be­tar med de här bi­tar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.