Pro­duk­tion ho­tas av dansk bi­o­gas

Gö­das­torp bi­o­gas­an­lägg­ning

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Maria.hjulstrom@hn.se PETTER TARENIUS 010-471 52 46 petter.tarenius@hn.se

Sam­ti­digt som bi­o­gas­an­lägg­ning­en Gö­das­torp när­mar sig ti­o­år­sju­bi­le­et kom­mer oro in­för kon­kur­rens från ut­lan­det.

Un­der ons­dags­kväl­len ha­de Cen­ter­par­ti­ets ta­les­per­son i ener­gi­frå­gor, Ric­kard Nordin, ta­git sig till Gö­das­torp bi­o­gas­an­lägg­ning ut­an­för Falkenberg för en rund­tur till­sam­mans med bland and­ra kom­mu­nal­rå­det Mari-louise Wer­ners­son (C) och Inge­mar Johansson (C), av­gå­en­de sty­rel­se­le­da­mot i Fal­ken­bergs bi­o­gas.

– Det är spän­nan­de med bi­o­gas för den träng­er ut fos­sil­gas. Men nu träng­er dansk bi­o­gas ut den svens­ka pro­duk­tio­nen av bi­o­gas, och det vill vi ju in­te. Den här frå­gan vill jag lyf­ta i riks­da­gen, sä­ger Ric­kard Nordin.

I DAN­MARK GES stat­ligt stöd i bå­de pro­duk­tion och kon­sum­tion av bi­o­gas jäm­fört med det svens­ka stö­det av en­bart kon­sum­tio­nen, nå­got som bör­jat or­sa­ka oro på vår in­hems­ka mark­nad. Nu vill Ric­kard Nordin lyf­ta frå­gan till riks­da­gen ge­nom att ta upp frå­gan med vår ener­gi­mi­nis­ter Ibra­him Bay­lan (S).

Ric­kard Nordin sä­ger att även om det in­te märks di­rekt i dags­lä­get att kon­kur­ren­sen från ut­lan­det finns där så vill man age­ra fö­re­byg­gan­de.

– Det är gans­ka akut för i Sve­ri­ge är det gans­ka få bi­o­gas­an­lägg­ning­ar som får det att gå runt. I Jön­kö­ping fun­de­rar man på att stänga igen sin bi­o­gas­an­lägg­ning, sä­ger Ric­kard Nordin. Vad har ni för för­slag?

– Vi mås­te bör­ja med att se över vå­ra stöd­sy­stem. Prio ett är att få bort fos­si­la ga­ser, vil­ket även Dan­mark vill. Där­för vill vi lyf­ta frå­gan till mi­nister­ni­vå, sä­ger Ric­kard Nordin.

– Vi vill ha likar­ta­de vill­kor som i Dan­mark, sä­ger Nils Fun­ke, vd på Fal­ken­bergs bi­o­gas.

RIC­KARD NORDIN PE­KAR även på att bi­o­göd­seln är knapp idag och att bris­ten in­ne­bär en flask­hals för den eko­lo­gis­ka od­ling­en.

– An­lägg­ning­ar som den här är en för­ut­sätt­ning för eko­lo­gisk od­ling. Det blir ett fan­tas­tiskt göd­sel, sä­ger han.

Bi­o­gas­pro­duk­tio­nen i Gö­das­torp går i dag på maxka­pa­ci­tet och även om det har dis­ku­te­rats att ut­ö­ka pro­duk­tio­nen är osä­ker­he­ten i bran­schen ett pro­blem.

– Vi mås­te ha en stör­re trygg­het i det. Vi mås­te by­ta bräns­le på fler for­don, sä­ger Mari-louise Wer­ners­son.

MARIA HJULSTRÖM Johns­son.

Ti­di­ga­re un­der da­gen ha­de åkla­ga­re Gi­se­la Sjö­vall yr­kat på minst två års fäng­el­se­straff för män­nen som en­ligt åta­let ge­nom­fört då­det till­sam­mans och sam­för­stånd. I ett al­ter­na­tivt yr­ka­de vill åkla­ga­ren se fäl­lan­de do­mar för grovt ola­ga hot.

HN HAR UT­AN att lyc­kas sökt bå­de åkla­ga­re Gi­se­la Sjö­vall och Lars Bran­del för en kom­men­tar.

Dom med­de­las den 7 ju­ni.

Bild: MARIA HJULSTRÖM

Jonas Si­mons­son, till väns­ter, drifts­chef på Gö­das­torp, be­rät­tar att det sto­ra la­ger­rum­met just nu är fullt av chips och ost­bå­gar som ska blan­das med göd­seln. Här sam­ta­lar han med Mari-louise Wer­ners­son och riks­dags­le­da­mo­ten Ric­kard Nordin, cen­terns ta­les­per­son i ener­gi­frå­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.