Frukt­stund bå­de till hel­glunch och fi­ka

”Sen har vi ra­bar­berkladd­ka­kan. (Ur­säk­ta, ska ba­ra tor­ka bort en smu­la ur mun­gi­pan...)”

Hallands Nyheter - - Misans Mat - MISANS MAT um­nw@hal­lands­pos­ten.se

I vän­tan på att prislap­pen på svens­ka jord­gub­bar skall lan­da på en ni­vå som in­te får öm­tå­li­ga kon­su­men­ter att bör­ja ro­pa ef­ter hjärt­star­ta­re, så hål­ler jag mig kvar vid vå­rens favorit – ra­bar­ber. Den och de förs­ta nek­ta­ri­ner­na är li­ka säk­ra tec­ken på att vin­ter­halv­å­ret bör­jar dra åt pip­sväng­en som den förs­ta tus­si­la­gon i di­ket.

Tänk då vil­ken höj­da­re det är att ha med bå­da två på en och sam­ma mat­si­da!

JAG ÄTER SALLADER året om. De får dess­utom gär­na va­ra li­te var­ma, det vill sä­ga lax, kyck­ling, strim­lad biff el­ler vad jag än kän­ner för, ska va­ra all­de­les ny­s­tekt/gril­lat och aning­en ljum­met. Det gör att sal­la­den känns ma­ti­ga­re = man hål­ler sig mätt li­te läng­re.

He­la kon­cep­tet med en sal­lad är till­ta­lan­de och går såklart att va­ri­e­ra i det oänd­li­ga.

Frukt och bär är till ex­em­pel långt mer an­vänd­ba­ra än ba­ra i saft, sylt och ef­ter­rät­ter. Tes­ta ba­ra hal­ve­ra­de färs­ka jord­gub­bar och ruc­co­la ihop med smu­lad fe­ta­ost och li­te bal­sa­mi­cocre­me. Dun­der­gott!

DE SE­NAS­TE MÅNADERNA har det skri­vits myc­ket om ris­ker­na att bli sjuk av cam­py­lo­bac­ter när man han­te­rar färsk kyck­ling. Jag tän­ker ald­rig slu­ta la­ga mat med färsk kyck­ling än­då, men kan in­te nog un­der­stry­ka hur vik­tigt det är med hy­gi­e­nen. Håll rent och an­vänd ald­rig sam­ma kniv el­ler skär­brä­da till and­ra rå­va­ror ut­an att dis­ka no­ga först. Vik­tigt är ock­så att hål­la koll på in­ner­tem­pe­ra­tu­ren. Hos en kyck­ling­fi­lé, som jag an­vänt här, får den ald­rig va­ra läg­re än 72 gra­der.

SEN HAR VI ra­bar­berkladd­ka­kan. (Ur­säk­ta, ska ba­ra tor­ka bort en smu­la ur mun­gi­pan..). Sa­go­likt klad­dig, syr­lig och all­de­les ga­let god ihop med en klick va­nilj­glass el­ler vis­pad gräd­de. Dess­utom är den jät­te­en­kel att gö­ra – ba­ra att rö­ra ihop.

TILL SIST, OCH apro­på det här med att gil­la mat... så mås­te jag ba­ra skvall­ra om att vi snart kom­mer att ses ute i själ­vas­te verk­lig­he­ten. Näs­ta fre­dag kom­mer jag näm­li­gen att häc­ka vid de­li­ka­tess­av­del­ning­en på Maxi Flyg­sta­den och bjus­sa på bå­de nya och gam­la fa­vo­ri­ter.

Hop­pas vi ses!

Bild: ULLAMI NYHUUS-WIRÉN

FIKATAJM. Ra­bar­berkladd­ka­kan från him­len, snart i din mun...

SÄT­TER PIFF. Har man in­te en li­ten mix­er går det li­ka bra att hac­ka ihop ma­ri­na­den.

VÅRLIGT. Kyck­ling­fi­lén är ma­ri­ne­rad i ba­si­li­ka, li­me och vit­lök. Här­li­ga sma­ker!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.