DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 30 år se­dan, 1987, döm­des le­da­ren för den så kal­la­de Jär­na­li­gan till tio års fäng­el­se av Nykö­pings tings­rätt. Li­gan ha­de sprängt ett am­mu­ni­tions­för­råd ut­an­för Sö­der­täl­je, en åt­gärd de vid­ta­git för att döl­ja att de först ha­de bru­tit sig in och stu­lit tre ful­la last­bilslas­ter med am­mu­ni­tion ur för­rå­det. Le­da­ren, i pres­sen kal­lad ”Nis­se Pi­stol”, blev på 2000-ta­let känd som 63-årig med­lem i ”Gubb­li­gan”. * För 35 år se­dan, 1982, av­led en 17-årig poj­ke i Gö­te­borg på grund av sto­ra in­tag av hor­mon­tablet­ter och urin­dri­van­de me­del, ef­ter att först ha le­gat i ko­ma i 16 dygn. Poj­ken ha­de äg­nat sig åt ”bo­dy­buil­ding”, nå­got som kom­mit att bli en in­ne­sport i Sve­ri­ge på 1980-ta­let. Lä­ka­re fram­höll att det in­te var själ­va styr­ke­trä­ning­en ut­an de urin­dri­van­de med­len som ha­de or­sa­kat döds­fal­let. * För 45 år se­dan, 1972, förslog en be­red­ning ledd av Al­va Myr­dal att stat och kyr­ka skul­le skil­jas åt. Sl­ut­be­tän­kan­det led­de dock in­te till någon pro­po­si­tion från re­ge­ring­ens si­da. Det skul­le drö­ja till 2000 in­nan riks­da­gen be­slu­ta­de att kyr­kan skul­le se­pa­re­ras från sta­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.