En­skil­da av­lopp är ett pro­blem, men det är dyrt att fixa. 39

Om­kring 100 000 kan va­ra olag­li­ga – höga kost­na­der gör att de tar tid att åt­gär­da

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 -

Minst 100 000 kan va­ra olag­li­ga. Och ef­tersom det är dyrt går det all­de­les för lång­samt att fixa.

En ut­red­ning ska se över hur fas­tig­hets­ä­ga­re kan få in­ci­ta­ment att re­na si­na av­lopp bätt­re.

– Det finns ing­en smi­dig­het i sy­ste­met, sä­ger den fru­stre­ra­de som­mar­stu­geä­ga­ren Tom­my Teng­kvist.

Ös­ter­sjön li­der av över­göd­ning, och de fles­ta tor­de va­ra över­ens om att de ore­na­de ut­släp­pen till in­nan­ha­vet och and­ra vat­ten­drag mås­te be­grän­sas. En bov i dra­mat är al­la de en­skil­da av­lop­pen med brist­fäl­lig re­ning. Det finns om­kring 250 000 så­da­na av­lopp.

Den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ke kom­mun­po­li­ti­kern An­ders Grön­vall fick härom vec­kan i upp­drag av re­ge­ring­en att kom­ma med för­slag på för­bätt­ring­ar.

Det går all­de­les för lång­samt med ar­be­tet att byg­ga bort då­li­ga av­lopp.

Kom­mu­ner­na hin­ner in­te med att grans­ka och det finns inga in­ci­ta­ment hos den en­skil­de fas­tig­hets­ä­ga­ren att själv ta ini­ti­a­ti­vet, en­ligt An­ders Grön­vall.

– Cir­ka 100 000 av­lopp kan till och med va­ra olag­li­ga, sä­ger han.

Tom­my Teng­kvist sak­nar en in­filt­ra­tions­an­lägg­ning på sitt av­lopp. En så­dan be­döms kos­ta 30 000–50 000 kro­nor. Nu ho­tar kom­mu­nen med bru­kan­de­för­bud in­om ett år om han in­te vid­tar åt­gär­der. Men han kan få en re­spit på fem år om han sö­ker nytt till­stånd à 6 000 kro­nor.

– Hur all­var­li­ga är då ut­släp­pen, frå­gar han sig. Det finns ing­en rim och re­son i det här, sä­ger Teng­kvist, som har tre kilo­me­ter till när­mas­te sjö.

Bäst vo­re för­stås om al­la kopp­la­des på de kom­mu­na­la va-nä­ten. Men det är dyrt. Som sy­ste­met fun­ge­rar i dag mås­te en kom­mun dra fram kom­mu­nalt vat­ten och av­lopp om ett mind­re om­rå­de sväl­ler. Men of­ta är var­ken fas­tig­hets­ä­ga­re el­ler kom­mu­nen sär­skilt pig­ga på det. För den en­skil­de kan det kos­ta uppe­mot en halv mil­jon kro­nor att bli påkopp­lad till de kom­mu­na­la va-nä­ten, och det går in­te att nob­ba.

För en kom­mun kan det ock­så bli dyrt. An­ders Grön­vall näm­ner skär­gårds­kom­mu­nen Norr­täl­je som ex­em­pel, som skul­le få dubb­la va-tax­an om vat­ten- och av­lopps­nä­tet skul­le byg­gas ut i den om­fatt­ning­en som skul­le va­ra önsk­värt ur mil­jö­syn­punkt. Och det med­för att många bo­stads­pro­jekt in­te får bygg­lov av den eg­na kom­mu­nen, en­ligt Grön­vall.

– Det häm­mar ut­veck­ling­en på lands­byg­den.

I di­rek­ti­ven till re­ge­ring­ens ut­red­ning står att ut­re­da­ren ska ta fram för­slag till mer flex­i­bel lag­stift­ning som öpp­nar för mind­re ge­men­samt äg­da re­nings­verk. An­ders Grön­vall tän­ker sig ock­så att man med av­gif­ter och skat­ter kan mo­ti­ve­ra fas­tig­hets­ä­gar­na att age­ra och in­te vän­ta på att mil­jö­granska­re från kom­mu­nen dy­ker upp om ett an­tal år.

– Det gäl­ler att hit­ta in­ci­ta­ment hos fas­tig­hets­ä­ga­ren att gö­ra nå­got själv, sä­ger Grön­vall.

Tom­my Teng­kvist vill se ett sy­stem med bi­drag till al­la de fas­tig­hets­ä­ga­re som ska ut med sto­ra sum­mor peng­ar.

– Det är för myc­ket att be­gä­ra av den en­skil­de att allt ska upp på ett brä­de, sä­ger han.

In­tres­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Vil­laä­gar­na hö­jer fle­ra var­ning­ens fing­rar in­nan man vält­rar över kost­na­der­na på en­skil­da små­husä­ga­re.

– Det är ab­so­lut värt se över la­gen som är stel­bent, sä­ger Anna Wer­ner, sam­hälls­po­li­tisk ana­ly­ti­ker på Vil­laä­gar­na. Ol­le Lind­ström/tt

FOTO: BJÖRN LINDGREN /TT

”Ing­en rim och re­son”. Många fas­tig­hets­ä­ga­re är fru­stre­ra­de över reg­ler­na kring en­skil­da av­lopp. Tom­my Teng­kvist, fri­tids­husä­ga­re i Skå­ne, mås­te åt­gär­da sitt av­lopp till en kost­nad på minst 35 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.