Frustra­tion i Ullared ef­ter en ny för­lust

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

”In­te nog med det, det var de­ras spe­la­re som nic­ka­de in bol­len”

UNO ANDERSSON om Ul­la­reds bort­döm­da mål.

Ett fan­tas­tiskt vac­kert hem­maan­fall räck­te in­te för Ullared. 1–0-led­ning­en i pa­us för­byt­tes till en 1–3-för­lust ef­ter en blek in­sats mot Hit­tarp.

Ny­kom­ling­ar­na från strax ut­an­för Helsing­borg nämn­des som se­ri­efa­vo­ri­ter in­för sä­song­en. Och visst är man sta­bilt på öv­re hal­va,

– Men vi gjor­de dem bätt­re än vad de är. Vår in­sats var minst sagt skral, mor­ra­de Ul­la­reds trä­na­re Uno Andersson.

Hit­tarp tog om­gå­en­de hand om ini­ti­a­ti­vet och un­der den förs­ta hal­van av halv­le­ken var det in­te många gång­er som Ullared kom över på of­fen­siv plan­hal­va. Men så brann det plöts­ligt till! Andre­as Lit­zell revs ner i fritt lä­ge; fri­spark och var­ning till Hit­tarps Vik­tor Wihlstrand.

Frisparks­bol­len skic­ka­des in i straff­om­rå­det och vi­da­re in i mål.

1–0 till Ullared? Nej, av­vin­kat för off­si­de! Det såg minst sagt tvek­samt ut.

– Och in­te nog med det, det var de­ras spe­la­re som nic­ka­de in bol­len, sa Uno Andersson.

Li­te se­na­re var Andre­as Lit­zell ige­nom ef­ter ett fint in­stick av Da­vid Wall­ne­dal, men Hit­tarps mål­vakt kun­de avvär­ja.

TILL SIST FICK Ullared sitt led­nings­mål, fem mi­nu­ter fö­re pa­us.

Kushtrim Ma­hol­lis mag­ni­fi­ka cross nå­de Alex­an­der Johansson och hans av­slut var in­te säm­re. Han tryck­te av med väns­tern och bol­len bor­ra­de sig in i mål, ut­an chans för Hus­se­in Ham­zi i Hit­tarps mål. Så långt, så väl. Men Ullared fick ba­ra en pa­us­vi­la och yt­ter­li­ga­re tre mi­nu­ter på sig att nju­ta av led­ning­en. Sen ha­de Hit­tarp hittat sin kvit­te­ring.

Ado­nis Be­risha fri­ställ­des med ett in­stick, run­da­de Mla­den Ga­lam­bos i hem­ma­må­let och lyf­te in 1–1.

– Jag hal­ka­de till i si­tu­a­tio­nen, an­nars ha­de jag nog kun­nat stop­pa ho­nom, mutt­ra­de Mla­den be­svi­ket.

Han var en av an­led­ning­ar­na till att Ul­la­reds för­lust in­te blev stör­re. Ga­lam­bos räd­da­de två fri­lä­gen från Omar Ha­mid. Och vi ska in­te glöm­ma den väl­taj­ma­de ut­rus­ning­en i förs­ta halv­lek, när Ga­lam­bos bröt i sista stund fram­för Ado­nis Be­risha.

– Det hjäl­per ju in­te, när vi har do­mar­na som in­te gör sitt jobb, sa Mla­den be­svi­ket ef­teråt.

Hit­tarp fick en minst sagt bil­lig straff i den 59:e mi­nu­ten. Mat­ti­as Hall­berg tog sig in i straff­om­rå­det, snubb­la­de till och föll.

Be­lö­ning­en bor­de bli­vit ett gult kort för film­ning, men Hit­tarp fick en straff, som Mi­kael Dahl­gren sat­te till 1–2.

Tio mi­nu­ter se­na­re såg John Nils­sons väl­rik­ta­de skott ut att ge kvit­te­ring, men Hit­tarps-för­sva­ra­re var i vägen och täck­te.

Och på över­tid, när Ullared tryck­te på, gjor­de Hit­tarp 1–3 på en kont­ring.

– I dag var det in­te myc­ket som stäm­de, vi gjor­de ett bot­ten­napp, sum­me­ra­de Uno Andersson.

Många fel­be­slut i hem­ma­la­get och många som var ovän med bol­len. El­ler in­te tog si­na de­fen­si­va upp­gif­ter på all­var.

– På den här ni­vån mås­te he­la la­get job­ba kon­cen­tre­rat och kol­lek­tivt. An­nars blir man straf­fad di­rekt, kon­sta­te­ra­de Uno Andersson.

Bild: ALINE LESSNER

IRRITERADE. Ul­la­re­dar­na var in­te nöj­da med rätts­ski­pa­re De­nis Op­pongs in­sats. Ett bort­dömt mål och en bil­lig straff upp­rör­de käns­lor­na i hem­ma­la­get.

Bild: ALINE LESSNER

STOPP DÄR! Christof­fer Lit­zell hål­ler un­dan, trots att Hit­tarps Omar Ha­mid gör sitt bäs­ta för att få stopp på Uik-spe­la­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.