Ja­kob Adolfs­son är en äk­ta mål­skytt

Hallands Nyheter - - Sporten - MI­KAEL MARTINSSON 010-471 52 47 mi­kael.martinsson@hn.se

Ja­kob Adolfs­son pe­ta­des ur Tvåå­kers star­tel­va. Men vil­ken re­vansch han tog. – Så skönt det var. Och jag var verk­li­gen spel­su­gen, sa Ja­kob.

Det var tuf­fa­re än siff­ror­na vi­sar och det dröj­de till Ja­kob Adolfs­sons in­hopp i den and­ra halv­le­ken in­nan Tvåå­ker kun­de av­gö­ra. Adolfs­son slog till med tre mål.

– Jag har in­te gjort nå­got ti­di­ga­re och såklart har man bör­jat tän­ka. Det är ald­rig kul att in­te gö­ra mål som an­fal­la­re. Även om jag löpt myc­ket och ska­pat lä­gen.

– Se­dan vet många mot­stån­da­re att vi spe­lar långt och det kan va­ra svårt att hit­ta in bakom, där jag lig­ger och fis­kar.

HAN VAR AVSTÄNGD i mat­chen mot Ullared och fick nu bör­ja på bän­ken.

– Det har jag ing­et att sä­ga om och jag vet in­te var­för det blev så. Det är trä­na­ren som tar ut la­get. Men det här var bra för själv­för­tro­en­det. Det var väl per­fekt att slänga in mig i det lä­get ock­så när de var tröt­ta, sa Ja­kob.

Tvåå­ker led­de med 2–1 ef­ter att Per­pa­rim Beqaj ha­de gett la­get led­ning­en se­dan Ten­hult ha­de kvit­te­rat Jo­han Pers­sons led­nings­mål.

Då var det dags för Su­per­sub Adolfs­son.

– På förs­ta må­let fick jag en lång­boll från ”Chip­pen” (Emil Zan­der). De­ras back­lin­je stod högt och jag kun­de lö­pa ige­nom. De­ras mål­vakt var långt ute så jag chip­pa­de bol­len över ho­nom.

Hans and­ra mål kom ock­så ef­ter en lång­boll, där Adolfs­son stäng­de un­dan mot­stån­da­rens back och kun­de läg­ga in bol­len.

SE­DAN FULLBORDADE HAN sitt äk­ta hat-trick på en pass­ning från Per­pa­rim Beqaj.

– Jag fick en pass­ning snett bak­åt från ho­nom på hö­ger­kan­ten, be­rät­ta­de Ja­kob.

Adolfs­son var nöjd med se­gern och fort­satt se­ri­e­led­ning.

– Det var rätt­vist även om jag tyc­ker att vi ha­de det li­te svårt i förs­ta halv­lek. Bland an­nat gjor­de Jo­a­kim Dahl­berg en bra rädd­ning där. Men vi har fått ihop det bra och släp­per in­te till så myc­ket de­fen­sivt.

TRÄ­NA­REN MAT­TI­AS Lind­ström var för­stås nöjd med de tre po­äng­en.

– I grund och bot­ten hand­la­de den här se­gern om mo­ral. Mat­chen är jämn i 55-60 mi­nu­ter och de är in­te ofar­li­ga, men vi är li­te tyng­re och när vi får må­len fal­ler de­ras lag ihop. Du pe­ta­de Ja­kob Adolfs­son, som se­dan gjor­de tre mål!?

– Skönt för Ja­kob som sli­tit hårt. En an­fal­la­re vill ju all­tid gö­ra mål. Men vi har fle­ra oli­ka spelar­ty­per och det är väl­digt skönt att ha. Jas­min Baru­cic har gjort det bra ock­så, men när Ja­kob kom in pas­sa­de det per­fekt ef­tersom Ten­hult stod så högt up­pe med sin back­lin­je,

Och kon­kur­ren­sen i an­fal­let ut­veck­lar la­get en­ligt Lind­ström.

– Spe­lar­na hö­jer sig.

”Det här var bra för själv­för­tro­en­det”

JA­KOB ADOLFS­SON

Bild: MAT­HIL­DA AHLBERG

TRE­MÅLS­SKYTT. Ja­kob Adolfs­son ha­de en kul halv­lek mot Ten­hult

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.