Allt var ju klart för en ny se­ger

Hallands Nyheter - - Sporten - MI­KAEL MARTINSSON 010-471 52 47 mi­kael.martinsson@hn.se

På mat­chens sista spark tap­pa­de Vin­berg två po­äng. – Det kän­des surt för vi ha­de kri­gat så länge, sa Jo­el Si­be­li­us, bac­ken som kun­de bli­vit match­hjäl­te.

Kloc­kan tic­ka­de mot full tid och det var i den 93:e mi­nu­ten som det som in­te fick hän­da hän­de.

– Det kom ett långt in­lägg som gick till de­ras spe­la­re som slog till på vol­ley. Det var la rätt snyggt, men in­te als kul. Vi skul­le ha vun­nit den­na mat­chen, sa Jo­el.

Hans 2–1-mål kom i den 58:e.

– En hör­na nic­ka­des bort och Mal­kolm Karls­son fick tag i den bol­len. Jag ha­de dröjt mig kvar vid bort­re stol­pen och kun­de nic­ka i hans pass­ning.

DET ÄR ING­EN van mål­skytt i a-la­get.

– Jag gjor­de ett i min de­but för två år se­dan, men har ju hel­ler in­te spe­lat så myc­ket för­rän i år.

Han är en av tre i Vin­bergs tre­backs­lin­je.

– Det har va­rit kul och gått bra. Jag blir med mer i spe­let.

Eskilmin­ne tryck­te på för en kvit­te­ring länge.

– Kanske kun­de vi flyt­tat upp vårt lag li­te hög­re, men det är lätt att va­ra ef­ter­klok, sa trä­na­ren Mi­chael Svens­son.

be­svi­ken

HAN VAR FÖR­STÅS som he­la la­get.

– Tungt är det, fram­förallt som vi gjor­de en så jät­te­fin match. Det var ba­ra ett lag på plan i förs­ta halv­lek och i and­ra do­mi­ne­ra­de vi ock­så och kun­de vän­da, sa Mi­chael.

Men på slu­tet kun­de man in­te hål­la tätt.

– Det är så­dant som hän­der när ett lag tryc­ker på och lyf­ter boll ef­ter boll Men jag ser på hel­he­ten. Med ett så­dant här spel kom­mer be­lö­ning­en..

Bild: JÖR­GEN ALSTRÖM/ARKIV

NÖJD OCH MISSNÖJD. Mi­chael Svens­son fick se sitt Vin­berg­tap­pa se­gern i sista mi­nu­ten

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.