Svens­kar historiska i dansk cup­fi­nal

Hallands Nyheter - - Sporten -

FC Kö­pen­hamn säk­ra­de på tors­da­gen la­gets tred­je ra­ka cup­ti­tel – vil­ket ing­et danskt lag ti­di­ga­re har mäk­tat med – ef­ter 3–1 i fi­na­len mot Kö­pen­hamnskon­kur­ren­ten Brönd­by.

Men se­gern satt långt in­ne. Först i 83:e mi­nu­ten kom 2–1 ge­nom Fe­de­ri­co San­tan­der och två mi­nu­ter se­na­re spi­ka­de Andre­as Cor­ne­li­us slut­re­sul­ta­tet.

Tors­dags­kväl­lens cup­tri­umf på Par­ken in­ne­bär dess­utom att FCK säk­ra­de sin and­ra ra­ka dub­bel (li­ga- och cup­se­ger). I FCK spe­la­de bå­de Erik Johansson och Lud­wig Au­gus­tins­son, som i höst spe­lar i Bun­de­s­li­ga­la­get Wer­der Bre­men, från start. Hos för­lo­rar­na Brönd­by star­ta­de Jo­han Lars­son me­dan för­re Ff­fan­fal­la­ren Gustaf Nils­son blev in­bytt med någ­ra få mi­nu­ter kvar att spe­la.

FOTBOLL:

Tre mål på mind­re än tio mi­nu­ter. Vitt­sjö­an­fal­la­ren Lin­da Säll­ström ha­de en lyc­kad ef­ter­mid­dag i tors­da­gens da­mall­svens­ka hem­ma­mö­te med Djur­går­den, en match som hem­ma­la­get vann med 4–1.

Säll­ström var hund­ra­pro­cen­tigt ef­fek­tiv i av­slu­ten och in­led­de mål­skyt­tet på nick i den sjun­de mi­nu­ten. Nio mi­nu­ter se­na­re ha­de hon full­bor­dat ett äk­ta hat­t­rick tack va­re två fri­lä­ges­mål.

– Det var en rik­tigt bra dag på job­bet i dag. Jag kän­ner mig fy­siskt i väl­digt bra form. Det ger själv­för­tro­en­de och när man gör mål så ger det själv­klart ock­så själv­för­tro­en­de, sä­ger Säll­ström till SVT.

I den and­ra halv­le­ken spe­la­de den 28-åri­ga fin­länds­ka lands­lags­an­fal­la­ren dess­utom fram Cla­ra Mark­stedt till slut­re­sul­ta­tet 4–1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.