Gläd­jen i fo­kus ef­ter den tunga pe­ri­o­den

Hallands Nyheter - - Sporten - LI­NUS SCHRÖDER TT

Allt såg så bra ut in­för OS i Rio de Ja­nei­ro, men när en fa­mil­je­med­lem blev svårt sjuk kun­de Petter Men­ning in­te fo­ku­se­ra på padd­ling­en. – Jag har in­sett att jag in­te är någon ro­bot, sä­ger 29-åring­en.

In­för sä­songs­de­bu­ten i världs­cu­pen i un­gers­ka Sze­ged i hel­gen får Petter Men­ning hjälp på vägen till gläd­jen: Sol­di­set skän­ker väl­gö­ran­de vär­me åt maj­mor­go­nen och den lät­ta vin­den förmår in­te åstad­kom­ma mer än en krus­ning på Tal­laröfjär­den. Fåg­lar­na tar till­fäl­let i akt och kvitt­rar i kapp om upp­märk­sam­he­ten runt de rö­da sjö­bo­dar­na som bil­dar Vax­holms ka­not­säll­skap.

Det 29-åri­ga mus­kelpa­ke­tet, som just har ge­nom­fört ett mjölk­sy­re­pass i ka­no­ten, rik­tar blic­ken mot den i hu­vud­sak blå him­len.

– Det är näs­tan så bra det blir. Ser du sva­lor­na. De fly­ger högt. Det ser ut att bli en bra dag.

PETTER MEN­NING BÖR­JA­DE padd­la för att fly pap­pans al­ko­ho­lism. Ka­no­ten har se­dan dess va­rit en fri­zon sna­ra­re än ett red­skap för fram­gång­ar och me­dal­jer. Trots el­ler tack va­re det har sats­ning­en bu­rit till den yp­pers­ta världs­e­li­ten. Men­ning tog tre ra­ka Vm-me­dal­jer på sin di­stans K1 200 me­ter – guld i Du­is­burg 2013, sil­ver i Moskva 2014 och brons i Mi­la­no 2015 – och var in­för OS i Rio de Ja­nei­ro bätt­re för­be­redd än nå­gon­sin ti­di­ga­re.

Hans livs täv­ling slu­ta­de dock i be­svi­kel­se, i B-fi­nal.

– Jag har ta­git mig ige­nom tunga sa­ker för­ut. Då är det lätt att tän­ka att man kla­rar allt. Men jag är ing­en ro­bot och det blev gans­ka up­pen­bart där och då, sä­ger Petter Men­ning.

I sam­band med OS blev en nä­ra an­hö­rig svårt sjuk. Men­ning på­ver­ka­des mer än han själv först för­stod. I ef­ter­hand har han in­sett att det var omöj­ligt att pre­ste­ra på topp i Bra­si­li­en.

– Om jag zoo­mar ut li­te och kol­lar ur ett he­li­kop­ter­per­spek­tiv... Jag kom tia på OS och för mig var det gans­ka bra med för­ut­sätt­ning­ar­na jag ha­de. Jag ha­de väl­digt svårt att hål­la tan­kar­na på rätt plats.

ANALYSERNA SOM MEN­NING och hans fru och trä­na­re Eve­li­na har ge­nom­fört vi­sar att han egent­li­gen gjor­de allt rätt för­ra sä­song­en. Test­vär­de­na var bra, det han gjor­de på vatt­net fö­re och ef­ter OS li­kaså. Där­för vill Men­ning se hur långt en fort­satt sats­ning kan fö­ra ho­nom. Att läg­ga av och ski­ta i allt var ald­rig ett al­ter­na­tiv.

Med de tunga pe­ri­o­der­na i åtan­ke tar en bygg­sten stör­re plats än ti­di­ga­re när han star­tar om: gläd­jen.

– När det blir så svart­vitt med vad som kan hän­da, med de sa­ker­na i bak­hu­vu­det... Det är där det där kom­mer in, att jag ska nju­ta mer av det jag hål­ler på med. Jag vill nju­ta av al­la bra stun­der som jag får ge­nom id­rot­ten.

Bild: FRED­RIK SANDBERG

NYA TAG. OS blev job­bigt, bå­de pri­vat och sports­ligt, för Petter Men­ning. Nu vå­gar han se fram­åt med till­för­sikt igen.

Bild: FRED­RIK SANDBERG

NJU­TER. Petter Men­ning vill ta sig an värlscu­pen med ett le­en­de på läp­par­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.