Mou­rin­ho ”så glad” för Zla­tans skull

Hallands Nyheter - - Sporten - HENRIK SKIÖLD TT

José Mou­rin­ho led med Zlatan Ibrahimovic som in­te kun­de spe­la Eu­ro­pa Le­a­gue-fi­na­len på sin ”hem­ma­plan”. Ef­ter 2–0-se­gern mot Ajax var han över­lyck­lig för svens­kens skull.

Kors­bands­ska­dan i kvarts­fi­nal­re­tu­ren mot An­der­lecht på Old Trafford sat­te plöts­ligt och bryskt stopp för sä­song­en för den svens­ke an­falls­ve­te­ra­nen.

Ef­ter ope­ra­tio­nen i USA har han re­ha­bi­li­te­rings­trä­nat på bland an­nat Man­ches­ter Uni­teds trä­nings­an­lägg­ning Carrington.

TAN­KEN VAR TI­DIGT att Zlatan, om ska­dan tillät, skul­le föl­ja med la­get till fi­na­len i Stock­holm och fi­ra en even­tu­ell se­ger med klub­ben.

Det blev som han och Mou­rin­ho vil­le.

– Det som hän­de ho­nom är så orätt­vist. Ibland är fot­bol­len orätt­vis, ibland är li­vet orätt­vist. För ho­nom skul­le det ha va­rit en fan­tas­tisk kväll om han va­rit på pla­nen, i sin hemstad, i are­nan där hans sta­ty ska stå. Han skul­le fått mö­ta den förs­ta klubb han kom till när han läm­na­de Sve­ri­ge och spe­la i sin nu­va­ran­de klubb där han gjor­de ett otro­ligt in­tryck un­der sä­song­en, sa­de Mou­rin­ho.

– Jag är verk­li­gen, verk­li­gen led­sen över att Zlatan in­te spe­la­de den här mat­chen, men han spe­la­de än­då. Han spe­la­de vid sidan av med kryc­kor med Mar­cos Ro­jo, Lu­ke Shaw, Eric Bail­ly, Ashley Young. De spe­la­de bakom bän­ken, de skrek och i and­ra halv­lek sa­de Zlatan, nå­got som top­pa­de det he­la, till boll­kal­lar­na på svens­ka att ta det lugnt.

DET VAR MYC­KET käns­lor när Mou­rin­ho strax ef­ter mid­natt kom till den in­ter­na­tio­nel­la press­kon­fe­ren­sen.

– För mig är det den vik­ti­gas­te ti­teln i min kar­riär ef­tersom det är den se­nas­te. Det är så jag ser på det. Det är då du har käns­lor­na in­om­bords och det är det vik­ti­gas­te.

– Ti­teln be­ty­der att vi vun­nit en eu­ro­pe­isk fi­nal, att vi ska spe­la i Cham­pi­ons Le­a­gue och att vi ska spe­la i su­per­cu­pen i au­gusti, sa­de han.

Dä­re­mot und­vek Mou­rin­ho att sva­ra på frå­gan om Zlatan Ibra­hi­mo­vics fram­tid i Man­ches­ter Uni­ted.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.