Mäng­der av stopp på årets kon­strun­da

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

169 konst­nä­rer, 169 plat­ser. På Kristi him­mel­färd drog årets Kon­strun­dan i Hal­land igång. HN be­sök­te två av ut­stäl­lar­na.

Un­der hel­gen vi­sar lo­ka­la konst­nä­rer upp si­na verk i eg­na atel­jé­er runt om i Hal­land. Det är den ide­el­la för­e­ning­en Konst­liv Hal­land som står bakom run­dan och en av de som stäl­ler ut är Rolf En­ström på Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan i cen­tra­la Varberg.

ETT ÅTER­KOM­MAN­DE TE­MA bland hans mål­ning­ar är so­lan­de kvin­nor med blic­ken vänd li­te in­åt.

– Jag är ny­fi­ken på vad män­ni­skor tän­ker på och dröm­mer om när de får en stund över. Det kanske är en kort lunch­rast, man hin­ner knappt gö­ra någon­ting an­nat än att sit­ta en kort tid i so­len, men man pas­sar på att fun­de­ra. Man har rätt att ha det, men det finns så li­te tid. Många av mål­ning­ar­na fö­re­stäl­ler kvin­nor, hur kom­mer det sig?

– Jag upp­le­ver att kvin­nor har en ex­tra pres­sad si­tu­a­tion, och då blir den här lil­la stun­den där man ba­ra får va­ra någon­ting mer.

DET HÄR MED att få va­ra i fred, att få ro, åter­kom­mer i mål­ning­ar­na oav­sett om de fö­re­stäl­ler so­lan­de kvin­nor, apor som sö­ker skydd el­ler en si­lu­ett av en stor­stad.

– Ibland känns li­vet trångt på nå­got vis, man mås­te ta hand om så myc­ket sa­ker. Då kan jag bli hjärntrött och läng­ta väl­digt myc­ket till na­tu­ren och still­het, sä­ger han.

När HN åker ut till näs­ta konst­när på run­dan, Siv Erics­son på Get­terön, ger hon ut­tryck för lik­nan­de tan­kar.

att va­ra fri, menar

ATT MÅLA ÄR hon.

– Jag pla­ne­rar ald­rig på för­hand vad jag ska måla. Det jag får ur mig kom­mer in­i­från och jag vet ald­rig vad det blir. Det föl­jer li­vet och får flö­da fritt, sä­ger hon.

Ver­ken är ab­strak­ta, även om Siv vet vad hon tänk­te på när hon gjor­de dem. Det är tan­kar­na som av­speglas i ver­ken. Hon vi­sar upp en mål­ning med rän­der och många kla­ra, gu­la och rö­da färger.

– Rän­der­na är fak­tiskt fisk­ben, och min pap­pa var fis­ka­re, sä­ger hon.

Siv är född 1934 och un­der upp­väx­ten på Get­terön var kons­ten in­te di­rekt nå­got man upp­munt­ra­de till.

– Jag ha­de en fin barn­dom, men un­der ef­ter­krigs­ti­den var det myc­ket ar­be­te. Om kons­ten sa man att ”det har man in­te peng­ar till, skaf­fa ett rik­tigt jobb”, sä­ger hon.

HON FICK I stäl­let hit­ta sin egen tid för åter­hämt­ning.

– Jag job­ba­de som en tät­ting, men på ti­di­ga mor­nar och kväl­lar cyk­la­de jag iväg och skis­sa­de häs­tar i ha­gen. Det var skönt. Då var jag stark när jag kom till­ba­ka och kun­de sät­ta igång ar­be­tet, sä­ger hon.

Hon har del­ta­git i kon­strun­dan i många år, och ser det som ett sätt att träf­fa li­ka­sin­na­de.

– Jag äls­kar de här mö­te­na med män­ni­skor.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Bil­der: ALINE LESSNER

Rolf En­ström, konst­när bo­satt i Varberg, är en av del­ta­gar­na i årets kon­strun­da. Mål­ning­ar­na for­mas ut­i­från hur han upp­le­ver oli­ka si­tu­a­tio­ner.

STÄL­LER UT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.