Rox­vall star­tar för­lag

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MALIN EIREFELT 0721-91 12 67 malin.eirefelt@hn.se

Den förs­ta boken på för­la­get hand­lar om Burun­di och släpps i dag. Boken är ett lät­till­gäng­ligt men djuplo­dan­de re­por­tage, en­ligt var­ber­ga­ren.

Utri­kes­jour­na­lis­ten Anna Rox­vall från Träslövslä­ge har un­der fle­ra år ar­be­tat till­sam­mans med fo­to­gra­fen Jo­han Pers­son (som 2011 fängs­la­des i Eti­o­pi­en med kol­le­gan Mar­tin Schib­bye). Nu har de star­tat My­te­ri För­lag till­sam­mans, ett för­lag som ger ut re­por­ta­ge­böc­ker. De be­skri­ver for­ma­tet som ”djuplo­dan­de, men lät­till­gäng­ligt – som en P3 do­ku­men­tär i tryckt form”.

DEN FÖRS­TA BOKEN släpps i dag, 26 maj. Den hand­lar om Burun­di, det lil­la af­ri­kans­ka lan­det som vå­ren 2015 ham­na­de i strål­kas­tar­lju­set när pre­si­den­ten pla­ne­ra­de att stäl­la upp för om­val till en tred­je man­dat­pe­ri­od, mot kon­sti­tu­tio­nen, och det bröt ut sto­ra folk­li­ga pro­tes­ter. Det bör­ja­de väc­kas hopp om en de­mo­kra­tisk re­for­ma­tion. ”Men så bör­jar hu­vud­sta­den ska­ka av ex­plo­sio­ner. Om mor­go­nen fly­ter li­ken i flo­den”, skri­ver jour­na­lis­ter­na i en in­for­ma­tions­text om boken.

”När folk väl har bör­jat dö­da varand­ra är det svårt att få dem att slu­ta”, är den förs­ta i en se­rie som he­ter In­i­från. Den kom­mer när­mast föl­jas upp av ”Väst­sa­ha­ra in­i­från”.

Bild: MY­TE­RI FÖR­LAG

FÖRLÄGGARE. Anna Rox­vall och Jo­han Pers­son släp­per i dag en ny bok på ett nytt för­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.