The Unt­hanks ger bort­glömd po­e­si nytt liv

Hallands Nyheter - - Skivrecensioner - JO­HAN LINDQVIST

Syst­rar­na Rachel och Becky Unt­hank fort­sät­ter att ut­veck­la den brit­tis­ka folk­mu­si­ken på det sätt som folk­mu­si­ken väl egent­li­gen all­tid har ut­veck­lats. Ge­nom att mu­si­ker och sång­a­re ro­tat sig bak­åt i histo­ri­en, ploc­kat upp gam­la mer el­ler mind­re bort­glöm­da sång­er, och tol­kat dem på sitt eget vis.

THE UNT­HANKS HAR valt att ta sig an Mol­ly Dra­kes ma­te­ri­al. Mol­ly föd­des som Ma­ry Lloyd i Rangoon 1915 och av­led i Tanworth-in-ar­den, Eng­land 1993, 77 år gam­mal. Mol­ly skrev po­sei och sång­er som hon un­der 50-ta­let spe­la­de in med enk­la me­del i hem­met.

In­spel­ning­ar­na nåd­de ald­rig ut­an­för fa­mil­jen, in­te för­rän långt se­na­re när hen­nes son ha­de nått sin iko­nis­ka sta­tus och fan­sen vil­le ve­ta mer om hans bak­grund. Och ja just det, Mol­lys pojk het­te Nick.

Nu­me­ra finns Mol­ly Dra­kes sång­er ut­giv­na på två sam­lingsal­bum, men det är fint att The Unt­hanks har ar­ran­ge­rat upp dem, klätt dem fi­na. Grun­den är fort­fa­ran­de pi­a­no och sång men var­sam­ma strå­kar och de två rös­ter­na un­der­stry­ker Mol­ly Dra­kes still­sam­ma, of­ta mör­ka, men all­tid ro­man­tis­ka an­slag i bå­de text och ton. Lik­he­ter­na med Nick Dra­kes ut­tryck är up­pen­ba­ra, men Mol­ly Dra­kes po­e­si är än­då ra­ka­re, mer ome­del­bar. Det är som att hon kun­de skri­va så fil­ter­löst ef­tersom tan­ken in­te var att or­den skul­le få ving­ar.

LYSSNA EX­EM­PEL­VIS PÅ Litt­le We­a­ver bird som till en bör­jan näs­tan kan upp­fat­tas som ba­nal, men som un­der de enk­la, upp­re­pa­de fra­ser­na har en av­grund som lång­samt öpp­nar sig. Nå­got som The Unt­hanks il­lu­stre­rar med den först vagg­vi­se-ak­ti­ga men se­dan oro­li­ga mu­si­ken. Det är väl­digt bra.

I BAK­GRUN­DEN. Syst­rar­na Unt­hank lå­ter Mol­ly Dra­ke spe­la hu­vud­rol­len när de tol­kar hen­nes sång­er från 50-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.