Jaqee’s musik fort­sät­ter ski­na allt star­ka­re

Hallands Nyheter - - Skivrecensioner - JO­HAN LINDQVIST

Rös­ten och ut­strål­ning­en på sce­nen har Jaqee haft he­la ti­den. Att det se­dan in­te all­tid har känts som att hon fått full ut­del­ning av all sin ta­lang är en an­nan sak. Det kan ta tid att ut­veck­las och ta re­da på vad man egent­li­gen vill och vad man be­hö­ver för att nå dit. För Jaqee har ett an­tal år i Kreuz­berg, Berlin up­pen­bar­li­gen gjort su­sen.

FÖR VAR­JE GÅNG hon kom­mer ”hem” för att upp­trä­da i Gö­te­borg har hon höjt sig en ni­vå jäm­för med se­nast. På nya plat­tan tar Jaqee mer plats än någon gång ti­di­ga­re och tar ut sväng­ar­na i text, pro­duk­tion och sång. Det är en rik ski­va som bred­dar och för­dju­par Jaqe­es ut­tryck med allt från den kris­pigt sväng­i­ga Wa­ter it, som skri­ven för att gö­ra suc­cé li­ve, till mer elektro­nis­ka, at­ti­tydstin­na Oh sis­ter och ele­gan­ta pepp­lå­ten Mi­rac­le som ha­de kun­nat bli en hit om den skru­vats li­te hår­da­re och spe­lats in av någon av de sto­ra stjär­nor­na med li­te fe­ta­re pro­duk­tion. Men Jaqee ska såklart be­hål­la si­na guld­korn själv. HÄR FINNS EN kre­a­tiv lek­full­het där fäl­t­in­spel­ning­ar ra­mar in de mu­si­ka­lis­ka ut­flyk­ter­na. Och mis­sa in­te att lyssna på fi­na Zo­la’s dan­ce, en kär­leksvi­sa till dot­tern (?) med ski­ra strå­kar och Jaqee som lyc­kas sjunga bå­de sväng­igt och in­timt på en och sam­ma gång.

ALL IN, EN rytmfest som vå­gar dan­sa på grän­sen till det barns­li­ga, och dont wor­ry be hap­py-lå­ten Don’t fuzz i ljuv­lig bak­takt av­slu­tar ski­van och gör att Jaqee slu­ter cir­keln sam­ti­digt som hon fort­sät­ter rö­ra sig fram­åt. En av Sve­ri­ges mest be­gå­va­de ar­tis­ter har flu­git un­der ra­darn länge nog nu.

Bild: NICULAI CONSTANTINESCU

SÄ­KER. Jaqee tar kom­man­dot över sin egen musik på nya ski­van.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.