Ja­ne Cam­pi­on hyl­lar svens­ke Da­vid Den­cik

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - GUNNAR REHLIN/TT

Den dansk-svens­ke skå­de­spe­la­ren Da­vid Den­cik har en av hu­vud­rol­ler­na i fort­sätt­ning­en på tv-suc­cén Top of the la­ke. Han upp­täck­tes av se­ri­ens upp­hovskvin­na Ja­ne Cam­pi­on när hon på en flyg­re­sa från Stock­holm satt och blädd­ra­de i en tid­skrift.

– Där fanns en bild på Da­vid, han såg oer­hört in­ten­siv ut och det stod att han var en upp­åt­gå­en­de stjär­na i Skan­di­na­vi­en. Och jag tänk­te ”hm, det ut­se­en­det skul­le pas­sa en per­son i se­ri­en”, sä­ger Ja­ne Cam­pi­on till TT.

I DEN FÖRS­TA sä­song­en av Top of the la­ke spe­lar Eli­sa­beth Moss po­li­sen Ro­bin Grif­fin som ut­re­der en brotts­här­va på Nya Ze­e­land. Top of the la­ke: Chi­na girl ut­spe­las i Syd­ney där Ro­bin ut­re­der mor­det på en ung asi­a­tisk kvin­na sam­ti­digt som hon brot­tas med tunga per­son­li­ga pro­blem.

– Jag vil­le gär­na gö­ra en fort­sätt­ning, men jag sa­de till Ja­ne att jag vil­le att Ro­bin skul­le star­ta från en myc­ket mörk plats den här gång­en. Det gjor­de det mer spän­nan­de för mig, sä­ger Moss till TT.

DEN NYA SERIEOMGÅNGEN, som kom­mer att vi­sas i SVT i höst el­ler vin­ter, be­står av sex tims­långa av­snitt. Da­vid Den­cik spe­lar Puss, som har en vik­tig roll för hand­ling­en. Cam­pi­on sä­ger, att när man ha­de ta­git pro­duk­tions­be­slu­tet tänk­te hon ome­del­bart på Da­vid.

– Jag ha­de ho­nom fak­tiskt på en bild på väg­gen. Vi kon­tak­ta­de ho­nom och han skic­ka­de ett vi­de­oklipp som var hans au­di­tion.

Ge­rard Lee, som har skri­vit Top of the la­ke till­sam­mans med Cam­pi­on, sä­ger:

– Det gick in­te att jäm­fö­ra ho­nom med någon av de and­ra vi tit­ta­de på. Han ha­de ock­så ett sätt att sä­ga di­a­lo­gen så att den kän­des im­pro­vi­se­rad. På in­spel­ning­en kun­de vi ef­ter en scen med ho­nom sä­ga ”det var bra, men ska vi hål­la oss till ma­nu­set nu” – för att upp­täc­ka att det var pre­cis det vi ha­de gjort.

Ja­ne Cam­pi­on fort­sät­ter att ösa lovord över Den­cik.

– Han är väl­digt in­tel­li­gent, väl­digt smart och väl­digt le­dig i sitt sätt att ar­be­ta. Han är re­do för allt, och väl­digt mo­dig. Och jag tror han tyc­ker om att tes­ta all­ting, vil­ket in­te man­li­ga skå­de­spe­la­re all­tid är re­do att gö­ra. Och han ta­lar väl­digt bra eng­els­ka, sä­ger hon.

”Han är väl­digt in­tel­li­gent, väl­digt smart och väl­digt le­dig i sitt sätt att ar­be­ta.”

JA­NE CAM­PI­ON, om Da­vid Den­cik

EN AN­NAN NYKOMLING i se­ri­en är Gwen­do­li­ne Christie, mer känd som Bri­on­ne of Thart från Ga­me of thro­nes. Hon spe­lar en po­lis som hjäl­per Ro­bin med mord­myste­ri­et i Syd­ney.

– Hon har ock­så li­te hem­lig­he­ter, som kom­mer fram un­der se­ri­ens gång, sä­ger hon till TT.

Bild: ALASTAIR GRANT

PÅ PLATS I CANNES. Ni­co­le Kid­man, Alice Eng­lert, Ari­el Klei­man, Eli­sa­beth Moss, re­gis­sö­ren Ja­ne Cam­pi­on, Gwen­do­li­ne Christie och Da­vid Den­cik lan­se­rar Top of the la­ke i Cannes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.