Jo­el Kin­na­man nju­ter av nya House of cards

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - GUNNAR REHLIN/TT

Tv-suc­cén House of cards till­ba­ka – och där­med ock­så Jo­el Kin­na­man som den re­pu­bli­kans­ke pre­si­dent­kan­di­da­ten Will Con­way. Och den här gång­en har den svens­ke skå­de­spe­la­ren haft rik­tigt kul på job­bet.

Ex­akt vad som hän­der Con­way vet vi in­te än­nu, men att dö­ma av trai­lern kom­mer det att bli myc­ket dramatiskt. Men Jo­el Kin­na­man fö­re­drar att pra­ta om hur sti­mu­le­ran­de ar­bets­si­tu­a­tio­nen var un­der in­spel­ning­en.

– Jag ha­de myc­ket ro­li­ga­re den här sä­song­en, sä­ger Kin­na­man.

– Jag kän­de att ka­rak­tä­ren har lan­dat. Det är en kul bå­ge i det här.

När TT ta­lar med Kin­na­man be­fin­ner han sig i Van­cou­ver, där han är upp­ta­gen med in­spel­ning­en av en an­nan Net­flix-se­rie, Al­te­red car­bon.

– Jag gick till den se­ri­en di­rekt när jag var fär­dig med House of cards. Det var näs­tan sex må­na­der av trä­ning. Det är det ab­so­lut mest krä­van­de jag nå­gon­sin gjort, från långa spelsce­ner med myc­ket di­a­log till myc­ket ac­tion. Jag gör al­la stunts själv. Det är jäv­ligt kul.

I HOUSE OF CARDS rör det sig mer om ver­bal ac­tion än om häf­ti­ga stunts, när Will Con­way nu åter ut­ma­nar Ke­vin Spa­ceys Frank Un­der­wood om pre­si­dent­pos­ten i USA.

– Vi fil­ma­de un­der he­la val­rö­rel­sen för­ra året och även ef­ter, men jag vet in­te hur myc­ket själ­va sto­ryn på­ver­ka­des av va­let.

– Sto­ry­li­nen i House of cards har ju så myc­ket dra­ma­tik, men det ha­de den rik­ti­ga val­kam­pan­jen ock­så. Så vi be­höv­de hö­ja in­sat­sen. Per­son­li­gen var det väl­digt kul att kom­ma till­ba­ka till den här ka­rak­tä­ren. Är du själv po­li­tiskt ak­tiv?

– Jag föl­jer po­li­ti­ken, jag är väl­digt in­tres­se­rad. Jag kanske mås­te en­ga­ge­ra mig nu. Det är möj­ligt att folk om någ­ra år kom­mer att se till­ba­ka och frå­ga ”vad gjor­de du?”.

– Det som hän­der i världen på­min­ner li­te grand om stäm­ning­ar­na fö­re and­ra världs­kri­get. Sam­ti­digt så lev­de folk un­der kal­la kri­get, un­der 50- och 60-ta­len, med kärn­va­pen­ho­tet häng­an­de över sig. Nu har det ju va­rit lugnt i 15–20 år.

För­hopp­nings­vis kom­mer Kin­na­man un­der kom­man­de höst/vin­ter att kun­na gö­ra den film om sin pap­pa och den­nes flykt från ame­ri­kans­ka ar­mén un­der Vi­et­nam­kri­get, som han länge har pla­ne­rat. Jo­el Kin­na­man skri­ver ma­nu­set till fil­men.

– Vi har fått ut­veck­lings­stöd från Svens­ka Filmin­sti­tu­tet. Jät­te­kul att de tror på pro­jek­tet. Jag hop­pas vi kan spe­la in på plats i La­os, det ser li­ka­dant ut nu som för 40 år se­dan. Och jag vill fil­ma i do­ku­men­tär stil, li­te ge­ril­lastil.

House of cards har se­ri­estart 30 maj på Net­flix.

Bild: FRED­RIK SANDBERG/TT

PO­LI­TISKT DRAMA. Jo­el Kin­na­man och Do­mi­ni­que Mcel­ligott i House of cards.

Bild: DA­VID GIESBRECHT

NY SÄ­SONG. Jo­el Kin­na­man är till­ba­ka som re­pu­bli­ka­nen Will Con­way i House of cards.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.