MP sat­sar allt på det grö­na kor­tet

Mer fo­kus på mil­jön ska räd­da par­ti­et kvar i riks­da­gen

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Miljöpartiet sat­sar allt på ett kort in­för va­let 2018.

Mil­jö- och kli­mat­frå­gan ska räd­da kvar par­ti­et i riks­da­gen.

Mil­jö­par­tis­ter­na hål­ler i hel­gen kon­gress i Lin­kö­ping. Opi­ni­ons­lä­get är all­var­ligt. I va­let 2014 fick MP 6,9 pro­cent. I dag skul­le ba­ra runt 4 pro­cent rös­ta på par­ti­et, en­ligt fle­ra mät­ning­ar.

Språk­rö­ret Gustav Fri­do­lin är dock in­te oro­lig för att fal­la ur riks­da­gen näs­ta val.

– Det finns många som vill att det sit­ter ett par­ti i Sve­ri­ges riks­dag som sät­ter mil­jön först och rös­tar på Miljöpartiet, sä­ger han.

Stra­te­gin är där­för att fo­ku­se­ra än­nu mer på mil­jön i kom­mu­ni­ka­tio­nen till väl­jar­na. Sko­la, mi­gra­tion och in­teg­ra­tion ska kom­ma i and­ra hand.

Se­dan va­let 2014 har väl­jar­nas för­tro­en­de för MP:S mil­jö- och kli­mat­po­li­tik mins­kat kraf­tigt i oli­ka mät­ning­ar. Sam­ti­digt när­mar sig Cen­tern i kam­pen om att an­ses som bäs­ta mil­jö­par­ti.

På kon­gres­sen vill par­ti­top­par­na lyf­ta fram allt man åstad­kom­mit i re­ge­ring­en. Te­mat är ”Le­dar­skap för kli­ma­tet”, trots att det in­te främst är kli­mat­po­li­tik det ska fat­tas be­slut om.

– Nu är det vik­tigt att vi vi­sar var­för mil­jöfrå­gan mås­te av­gö­ra näs­ta val. Någ­ra av de vik­ti­gas­te kli­mat­be­slu­ten un­der din och min livs­tid fat­tas nu och då kom­mer Miljöpartiet att be­hö­vas, sä­ger Fri­do­lin.

Stra­te­gin in­ne­bär ock­så att vi­sa upp re­ge­rings­dug­lig­het. Att kun­na fat­ta tuf­fa be­slut i re­ge­ring­en när så krävs. Men in­ter­na kri­ti­ker an­ser att MP för­lo­rat sin grö­na själ i allt kom­pro­mis­san­de i re­ge­ring­en. Till ex­em­pel att stat­li­ga Vat­ten­fall fick säl­ja si­na gru­vor i Tyskland för vi­da­re kol­bryt­ning, att Sve­ri­ge un­der­teck­na­de ett sam­ar­bets­av­tal med Na­to och att mi­gra­tions­po­li­ti­ken stra­mats åt.

Fri­do­lin står fast vid att det är vik­tigt att vi­sa upp re­ge­rings­dug­lig­het in­för väl­jar­na

– Det är lätt att sit­ta ut­an­för och sä­ga hur spe­let ska spe­las, men när man fak­tiskt går ut på plan så mås­te man för­sö­ka gö­ra skill­nad. Vi gör nu en stor om­lägg­ning av den svens­ka mil­jö­po­li­ti­ken, sä­ger han.

Kri­ti­ker­na, som bland an­nat är en­ga­ge­ra­de i Fa­ce­book­grup­pen Grön om­start, står bakom fle­ra mo­tio­ner på kon­gres­sen. Riks­dags­le­da­mo­ten Carl Schly­ter vill att MP i re­ge­ring­en krä­ver en lagänd­ring som in­ne­bär ett to­talt stopp för svensk va­pen­ex­port till dik­ta­tu­rer. För­hand­ling­ar om en lagskärp­ning på­går mel­lan MP och S i re­ge­ring­en och par­ti­sty­rel­sen vill in­te att kon­gres­sen de­talj­styr för­hand­lar­na.

Par­ti­sty­rel­sen är in­te oro­lig för ett bak­slag i den frå­gan och har bland an­nat starkt stöd i det tunga par­ti­di­strik­tet Skå­ne och i Stock­holm.

Grön om­start-an­häng­ar­na har även no­mi­ne­rat kan­di­da­ter med mer gräs­rots­fo­kus till par­ti­sty­rel­sen, men kon­gres­sen bru­kar stöd­ja val­be­red­ning­ens hu­vud­för­slag.

Pe­ter Wall­berg/tt Maria Da­vids­son/tt

FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

Ide­o­lo­gin i bak­sä­tet. Att vi­sa re­ge­rings­dug­lig­het är vik­tigt för Mil­jö­par­ti­ets språk­rör Gustav Fri­do­lin. Men in­ter­na kri­ti­ker an­ser att strä­van ef­ter re­ge­rings­makt går ut över den grö­na ide­o­lo­gin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.