Med­vind för nykt­ra på nyk­ter­he­tens dag

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

I går fi­ra­des Folk­nyk­ter­he­tens dag på fle­ra håll i lan­det. Och en­ligt nyk­ter­hets­or­ga­ni­sa­tio­nen IOGT-NTO ökar in­tres­set för att le­va ett liv ut­an al­ko­hol.

Se­dan 1925 har Folk­nyk­ter­he­tens dag fi­rats på Kristi him­mels­färds­da­gen, och i år var ing­et un­dan­tag. Och en­ligt IOGT-NTO:S för­bunds­ord­fö­ran­de John­ny Mo­sta­ce­ro sked­de årets fi­ran­de i en al­ko­hol­fri med­vind.

– In­tres­set för nyk­ter­het ökar. Det ser man in­te minst på Sys­tem­bo­la­gets för­sälj­ning av al­ko­hol­fria pro­duk­ter och ut­bu­det i livs­me­dels­bu­ti­ker.

Det öka­de in­tres­set märks ock­så på med­lems­till­ström­ning­en till or­ga­ni­sa­tio­nen. Var­je år till­kom­mer mel­lan 3 000 och 4 000 nya med­lem­mar och re­kry­te­rings­ba­sen är bred.

John­ny Mo­sta­ce­ro sä­ger att man den se­nas­te ti­den bland an­nat sett en stor till­ström­ning till or­ga­ni­sa­tio­nen av män­ni­skor som ny­li­gen kom­mit till Sve­ri­ge.

–Vi har star­tat runt 40 lokal­för­e­ning­ar där ma­jo­ri­te­ten av med­lem­mar­na är nya svens­kar, sä­ger han.

I år har or­ga­ni­sa­tio­nen valt att fo­ku­se­ra på al­ko­hol­re­klam som rik­tas till unga. Mo­sta­ce­ro sä­ger att re­kla­men hjäl­per till att dri­va på en re­la­tivt stark al­ko­hol- norm som vi har i Sve­ri­ge.

– Det är en norm som sä­ger att vi som väl­jer att in­te dric­ka al­ko­hol i so­ci­a­la sam­man­hang of­ta mås­te för­kla­ra och ibland för­sva­ra oss.

Han pas­sar på att de­la med sig av sitt bäs­ta tips på hur man slip­per ur­säk­ta sin nyk­ter­het, till ex­em­pel om man är på kro­gen.

– Mitt tips är att man ska va­ra först med att be­stäl­la det man vill dric­ka, till ex­em­pel en al­ko­hol­fri drink. När någon väl har be­stämt sig bru­kar ju and­ra föl­ja ef­ter, man har på nå­got sätt le­gi­ti­me­rat va­let, sä­ger John­ny Mo­sta­ce­ro. (TT)

FOTO: TT/ARKIV

Ut­bu­det av al­ko­hol­fritt vin och öl har ökat bå­de på Sys­tem­bo­la­get och i livs­me­dels­bu­ti­ker de se­nas­te åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.