Fram­gång­ar, en­ligt MP

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen - KÄLLA: MILJÖPARTIET

■■Avi­se­rad flyg­skatt. ■■Bräns­le­by­tet för att mins­ka ut­släp­pen med 70 pro­cent till 2030.

■■Bonus ma­lus-sy­ste­met för om­ställ­ning till fos­sil­fria bi­lar.

■■Kli­mat­po­li­tis­ka ram­ver­ket.

■■Kli­mat­la­gen som slår fast net­to­noll­ut­släpp se­nast 2045.

■■Ener­gi­ö­ver­ens­kom­mel­sen – all svensk el ska va­ra för­ny­bar 2040.

■■Oj­na­re­sko­gen skyd­das, ut­sågs till Na­tu­ra 2000 om­rå­de.

■■Kli­mat­kli­vet, 600 mil­jo­ner kro­nor per år till kom­mu­ner­nas kli­mat­ar­be­te (500 pro­jekt har fått stöd), till ex­em­pel laddstol­par, bi­o­gas­an­lägg­ning­ar och cy­kel­ba­nor.

■■25 mil­jar­der un­der man­dat­pe­ri­o­den till mil­jö. Järn­vägs­un­der­håll in­går.

■■Ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ring av fler­bo­stads­hus, sänkt moms för re­pa­ra­tio­ner.

■■Fy­ra kärn­re­ak­to­rer fa­sas ut.

■■Höjd skatt på ben­sin och die­sel.

■■ Avi­se­rad kol­di­ox­idskatt i vär­me­sek­torn.

■■Stopp för för­svars­sam­ar­be­te med Sau­dia­ra­bi­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.