Enkla­re vår­da när­stå­en­de

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■POLITIK. För få ut­nytt­jar möj­lig­he­ten till när­stå­en­de­pen­ning. Det an­ser re­ge­ring­en som vill änd­ra reg­ler­na för hur man kan få er­sätt­ning för att stöd­ja en svårt sjuk fa­mil­je­med­lem, vän el­ler gran­ne.

– Där­för gör vi nu det enkla­re att an­vän­da den här möj­lig­he­ten, sä­ger so­ci­al­för­säk­rings­mi­nis­ter An­ni­ka Strand­häll (S).

Re­dan i dag har man lagstad­gad rätt att va­ra helt le­dig från job­bet när man får när­stå­en­de­pen­ning, men re­ge­ring­en vill att man ska kun­na väx­la mer flex­i­belt mel­lan hur myc­ket man för­kor­tar ar­bets­ti­den. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.