Präst får slu­ta ef­ter sex­an­nons

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■RELIGION. En präst i Sö­der­man­land får in­te ut­ö­va sitt äm­be­te läng­re ef­ter att ha sökt sex­dej­ter på nä­tet. I sin pro­fil på dej­tingsidan sök­te präs­ten äls­ka­rin­na, vän, sex­kom­pis, för­hål­lan­de, part­ner, dejt el­ler na­ken­ba­da­re.

Att ak­tivt sö­ka sex­u­el­la re­la­tio­ner med fle­ra per­so­ner på det sätt präs­ten gjor­de är in­te för­en­ligt med det lev­nads­sätt en präst bör ha, en­ligt dom­ka­pit­let i Sträng­näs stifts be­slut, skri­ver P4 Sörm­land.

Präs­ten själv har för­kla­rat att han var ny­se­pa­re­rad och ny­in­flyt­tad och kän­de sig en­sam. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.