Läck­ta fo­ton ger led­trå­dar

Ex­per­ter: Bom­ben ovan­ligt avan­ce­rad – drott­ning Eli­za­beth träf­fa­de of­fer i Man­ches­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Bom­ben i Man­ches­ter Are­na ver­kar ha va­rit mer avan­ce­rad än and­ra hem­ma­gjor­da spräng­ladd­ning­ar. Utre­dar­na tror att Sal­man Abe­di sannolikt har trä­nats av ter­ror­rö­rel­sen IS i Sy­ri­en, rap­por­te­rar CNN.

Bil­der­na som pub­li­ce­rats i The New York Ti­mes ger en glimt av hur bom­ben såg ut in­nan den slet sön­der män­ni­skor­na som fanns runt gär­nings­man­nen.

En blod­stänkt me­tall­cy­lin­der, ett so­tigt bat­te­ri som klyvts på mit­ten, res­ter­na av en blå ryggsäck, och skru­var och mutt­rar blir vik­ti­ga pus­sel­bi­tar.

Skru­var och mutt­rar an­vänds van­li­gen som split­ter för att max­i­me­ra spräng­ver­kan, och känns igen från många hem­ma­gjor­da bom­ber. Ame­ri­kans­ka ex­per­ter som ana­ly­se­rat bil­der­na läg­ger i stäl­let vikt vid cy­lin­dern och bat­te­ri­et.

Cy­lin­dern, som kan ha va­rit ut­lö­sa­ren, ser ut att va­ra ut­rus­tad med ett mind­re kretskort i ena än­den, som kan ty­da på att Sal­man Abe­di bå­de haft möj­lig­het att ut­lö­sa bom­ben på plats el­ler ge­nom fjärr­styr­ning. Res­ter­na från bat­te­ri­et skvall­rar i sin tur om att det ver­kar ha va­rit star­ka­re än i många and­ra bom­ber som an­vänds vid ter­rorat­ten­tat.

En ana­lys av Sal­man Abe­dis po­si­tion i rum­met och var döds­off­ren stod i för­hål­lan­de till ho­nom vi­sar att han ver­kar ha bu­rit bom­ben på ryg­gen.

Te­o­rin ba­se­ras på slut­sat­sen att ing­en dö­da­des mel­lan själ­va gär­nings­man­nen och plat­sen där hans över­kropp lan­da­de ef­teråt. Över­krop­pen kan med and­ra ord ha skär­mat av en li­ten del av rum­met från splitt­ret och tryck­vå­gen.

Ex­per­ter­na läg­ger dock in en brask­lapp om att det är svårt att dra allt­för långt­gå­en­de slut­sat­ser ef­tersom po­lis­ut­red­ning­en fort­fa­ran­de be­fin­ner sig i ett ti­digt ske­de, skri­ver The New York Ti­mes.

Un­der nat­ten ge­nom­för­de po­li­sen en kon­trol­le­rad spräng­ning av en miss­tänkt bomb som hit­tats un­der en in­sats i söd­ra Man­ches­ter. Åt­ta män i Storbritannien har hit­tills gri­pits ef­ter at­ten­ta­tet. Av dem greps två i Man­ches­ter­om­rå­det ti­digt på tors­dags­mor­go­nen, skri­ver po­li­sen på Twit­ter.

Även den miss­tänk­te gär­nings­man­nens pap­pa och yng­re bror har gri­pits av en an­ti­ter­ror­styr­ka i Li­by­en.

– Vi har be­vis för att han och hans bror har kopp­ling­ar till Daish (IS). Vi har följt ho­nom i över en och en halv må­nad, sä­ger Ah­mad bin Sa­lim, ta­les­per­son för den li­bys­ka an­ti­ter­ror­styr­kan Ra­da, om den yng­re bro­dern, till Reu­ters.

Ame­ri­kans­ka mi­li­tä­ra käl­lor upp­ger för CNN att den miss­tänk­te gär­nings­man­nen, 22-åri­ge Sal­man Abe­di, var i Li­by­en i tre vec­kor och åter­vän­de till Man­ches­ter ba­ra någon dag fö­re då­det mot Ari­a­na Gran­des kon­sert på Man­ches­ter Are­na.

Upp­gif­ter i ut­red­ning­en som CNN har ta­git del av via en ame­ri­kansk myn­dig­hetskäl­la ska ock­så ty­da på att det är sannolikt att Sal­man Abe­di har trä­nats av ter­ror­rö­rel­sen IS un­der en re­sa i Sy­ren.

Fö­re gri­pan­det in­ter­vju­a­des Sal­man Abe­dis pap­pa Ra­ma­dan Abe­di. Han de­men­te­ra­de då att so­nen låg bakom då­det.

Brit­tisk po­lis miss­tän­ker att ett ter­rornät­verk lig­ger bakom at­tac­ken. Hot­ni­vån i Storbritannien har höjts till den högs­ta.

Erik Pauls­son Rönn­bäck/tt

FOTO: PE­TER BYRNE/AP

Träf­fa­de of­fer. Drott­ning Eli­za­beth be­sök­te i går Man­ches­ters barn­sjuk­hus och träf­fa­de bland an­nat ska­da­de tolvå­ri­ga Amy Bar­low och hen­nes mor Kat­hy.

FOTO: AP

Sal­man Abe­di som an­kla­gas för då­det vid Man­ches­ter Are­na. Bil­den har läm­nats ut av brit­tis­ka myn­dig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.