Ut­dra­gen ut­red­ning ty­der på fler miss­tänk­ta

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Po­li­sen är sä­ker på att de har gri­pit man­nen bakom det miss­tänk­ta terrordådet på Drott­ning­ga­tan. Trots det vän­tas ut­red­ning­en på­gå minst ett år. Ex­per­ter som TT har ta­lat med sä­ger att myn­dig­he­ter­na tro­li­gen le­tar ef­ter fler gär­nings­män.

Un­der de hek­tis­ka dyg­nen ef­ter då­det den 7 april var po­li­sen ge­ne­rös med in­for­ma­tion om den för­un­der­sök­ning som ome­del­bart in­led­des. Man­nen som ut­för­de at­tac­ken på Drott­ning­ga­tan var Rakhmat Aki­lov, en 39-årig uz­bek som nu sit­ter häk­tad miss­tänkt för ett ter­ro­rist­brott som krävt fem män­ni­sko­liv.

Men allt­ef­ter att ut­red­ning­en vux­it har in­for­ma­tions­flö­det strypts. I dag är det loc­ket på hos så­väl po­li­sen som sä­ker­hetspo­lis och åkla­ga­re. 60 per­so­ner ar­be­tar nu med vad po­li­sen Chris­ter Nils­son – som an­sva­rar för för­un­der­sök­ning­en – kal­lar för ”grundut­red­ning­en”.

–Vad gäl­ler hand­ling­en, el­ler hand­ling­ar­na, på Drott­ning­ga­tan tyc­ker vi att vi har ett gott be­vislä­ge.

Trots det vän­tas po­li­sen fort­sät­ta sitt ar­be­te med att ut­re­da at­tac­ken åt­minsto­ne till näs­ta vår. Man kan und­ra var­för.

En­ligt Mia Sand­ros kan det hand­la om att po­lis och åkla­ga­re vill ha tid för att ja­ga fler in­blan­da­de. Hon är ad­vo­kat och för­sva­ra­de en av de två svens­kar som tings­rät­ten i Gö­te­borg år 2015 döm­de till livs­tids fäng­el­se för ter­ro­rist­brott be­gång­na i Sy­ri­en.

– En giss­ning är att man har gott hopp om att hit­ta med­gär­nings­män, sä­ger hon.

– Tings­rät­ten kom­mer att god­kän­na att han sit­ter kvar i häk­tet, även som en­sam gär­nings­man, så länge ut­red­ning­en kan häv­da att vis­sa åt­gär­der åter­står.

För­svars­hög­sko­lans ter­ro­ris­m­ex­pert Mag­nus Ranstorp är in­ne på sam­ma spår:

– Jag tror att det hand­lar om att se vil­ka kopp­ling­ar som finns i Sve­ri­ge och in­ter­na­tio­nellt.

Fem per­so­ner dog och ett ti­o­tal ska­da­des i at­tac­ken.

Carl Ca­to/tt VANN Goog­les pro­gram Alp­ha Go med över det 19-åri­ga un­der­bar­net ki­ne­sen Ke Jie när de käm­pa­de i det uråld­ri­ga bräd­spe­let go. Ke ran­kas som världs­et­ta i spe­let: ”För­ra året tyck­te jag att Alp­ha Go spe­la­de gans­ka likt män­ni­skor. I dag spe­lar den som en go-gud”, sa­de han ef­ter för­lus­ten mot ma­ski­nen i går. Tur­ne­ring­en i Wuz­hen i Shang­hais ut­kan­ter i öst­ra Ki­na var upp­lagd som bäst av tre par­ti­er. (Tt-afp-reu­ters)

FOTO: FRED­RIK SANDBERG/TT

Drott­ning­ga­tan i Stock­holm den 7 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.