Da­gens Eu­ro­pa en ge­ne­tisk rö­ra

Ge­ne­ti­kern: Hi­sto­riskt är mi­gra­tion nor­mal­till­stån­det

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Ur ett hi­sto­riskt per­spek­tiv är mi­gra­tion nor­mal­till­stån­det i Eu­ro­pa. Da­gens eu­ro­pé­er är allt­så en pro­dukt av män­ni­skor som stän­digt har flyt­tat på sig. Re­sul­ta­tet blir en ge­ne­tisk rö­ra, långt från de sa­gor och my­ter om di­ver­se ”uni­ka” folk­slag.

I de­bat­ten pra­tas det ibland om ”vi” och ”dom”, det vill sä­ga vi svens­kar och al­la and­ra, of­ta syf­tan­de på de flyk­ting­ar och in­vand­ra­re som kom­mer och har kom­mit till vårt land.

Men vad menar man egent­li­gen med be­grep­pet ”svensk”, rent ve­ten­skap­ligt?

– Ve­ten­skap­ligt el­ler ge­ne­tiskt kom­mer vi ald­rig kun­na sva­ra på frå­gan vem som är svensk el­ler in­te. Dels för att vi al­la är re­sul­ta­tet av en mas­sa av oli­ka mi­gra­tions­vå­gor, dels för att vi först mås­te de­fi­ni­e­ra vad en svensk är. För det finns ing­et i ge­ner­na som sä­ger att man är det ena el­ler det and­ra, sä­ger Mat­ti­as Ja­kobs­son, pro­fes­sor i ge­ne­tik vid Uppsa­la uni­ver­si­tet.

Ti­di­ga­re, sä­ger han, trod­de fors­kar­na mer på iso­le­ra­de po­pu­la­tio­ner, men på se­na­re tid har en helt an­nan bild vux­it fram, en bild som in­te minst gäl­ler för Eu­ro­pa.

– Var vi än vän­der oss och bör­jar le­ta i för­histo­ri­en så ser vi mi­gra­tion. Det ver­kar ha va­rit nor­men, sna­ra­re än det av­vi­kan­de, sä­ger Mat­ti­as Ja­kobs­son.

Re­sul­ta­tet blir ett ge­ne­tiskt misch­masch, men det finns ett möns­ter i rö­ran, ett möns­ter som fors­kar­na för­sö­ker kart­läg­ga.

Li­te grovt, skri­ver tid­skrif­ten Sci­ence, kan man sä­ga att vi svens­kar och öv­ri­ga eu­ro­pé­er är ett re­sul­tat av tre stör­re mi­gra­tions­vå­gor, varav minst två kom från da­gens Mel­la­nöstern.

För cir­ka 10 000 år se­dan, när in­landsi­sen för­svann, kom de förs­ta män­ni­skor­na till vårt land. De var jä­ga­re och sam­la­re. Des­sa män­ni­skor kom från syd-syd­ost. Nå­got se­na­re kom män­ni­skor ös­ter­i­från.

– Des­sa bå­da grup­per bi­drar dock li­te till de ge­ne­tis­ka va­ri­an­ter vi ser idag, sä­ger Mat­ti­as Ja­kobs­son.

För 6 000 år se­dan kom de förs­ta jord­bru­kar­na till Skan­di­na­vi­en, män­ni­skor vars ur­sprung var da­gens Tur­ki­et.

– Men de finns in­te kvar där i dag som en iso­le­rad grupp. Det vet vi ef­ter att ha ana­ly­se­rat 10 000 år gam­la ske­lett i Tur­ki­et, sä­ger Mat­ti­as Ja­kobs­son.

Des­sa män­ni­skor finns det tyd­li­ga spår av hos al­la eu­ro­pe­is­ka be­folk­ning­ar, som dess­utom bär spår från jä­ga­re-sam­la­re-be­folk­ning­ar­na. För­u­tom på Sar­di­ni­en, där be­folk­ning­en ute­slu­tan­de har ge­ne­tiskt ma­te­ri­al från de förs­ta jord­bru­kar­na.

– Sar­di­ni­en är gans­ka unikt, ef­tersom man där in­te fått så myc­ket nytt ge­ne­tiskt ma­te­ri­al se­dan dess, vil­ket är ovan­ligt, sä­ger Mat­ti­as Ja­kobs­son.

Drygt 1 000 år se­na­re, för cir­ka 4 500 år se­dan, på­bör­jas den tred­je vå­gen då män­ni­skor, varav fler­ta­let var män, spri­der sig över kon­ti­nen­ten från de eu­ro­a­si­a­tis­ka stäp­per­na i ös­ter. Des­sa folk­slag, yam­naya, var no­ma­der som red på häs­tar och höll bo­skap.

Ef­ter och mel­lan des­sa stör­re mi­gra­tions­vå­gor föl­jer en rad mind­re för­flytt­ning­ar. In­te minst den så kal­la­de folk­vand­rings­ti­den är om­ta­lad, un­der år­hund­ra­de­na fö­re vi­kin­ga­ti­den, som ock­så re­sul­te­ra­de i en viss mi­gra­tion, fram­för allt från Nor­ge till de brit­tis­ka öar­na.

Re­sul­ta­tet av all den­na mi­gra­tion, skri­ver Sci­ence, är att det in­te finns någ­ra ”re­na” folk­slag och så ser det ut över i prin­cip he­la jor­den.

In­te ens ”de uni­ka” bas­ker­na kla­rar sig. Mat­ti­as Ja­kobs­sons egen forskning vi­sar dock att bas­ker­na in­te fått li­ka myc­ket ge­ne­tiskt ma­te­ri­al från yam­naya-folksla­gen, ut­an mer på­min­ner om de jord­bru­kan­de folk­slag som lev­de i nor­ra Spa­ni­en för drygt 4 000 år se­dan. Men i öv­rigt är de­ras arvs­mas­sa li­ka rö­rig som al­la and­ras.

Stu­di­er­na vi­sar ock­så hur snabbt oli­ka folk­slag as­si­mi­le­ras och blan­das upp i varand­ra. Upp­bland­ning tycks lig­ga i män­ni­skans na­tur.

Jo­han Nils­son/tt

FOTO: KATARINA NIMMERVOLLL/ STATENS HISTORISKA MUSEUM

Mi­gra­tio­nens Eu­ro­pa. På bil­den en brons­hjälm från båt­gra­var­na i Ven­del i Upp­land, da­te­ra­de till år 550–799 e Kr, en pe­ri­od då många folk­slag ock­så rör­de sig i Eu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.