Fak­ta: My­ter och sa­gor

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■Det finns en rad my­ter och sa­gor om oli­ka mer el­ler mind­re ”re­na” folk­slag. En klas­sisk så­dan är den om ger­ma­ner­na och i för­läng­ning­en ari­er­na som har häm­tat myc­ket nä­ring från Ar­mi­ni­us, som mot al­la odds be­seg­ra­de tre ro­mers­ka le­gi­o­ner vid sla­get vid Teu­to­bur­ger­sko­gen i nor­ra Tyskland år 9. ■■Ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­ar vi­sar att Ar­mi­ni­us vann sla­get, men in­te att han ”för­e­na­de al­la ger­mans­ka stam­mar och drev ut ro­mar­na” från det som är da­gens Tyskland, vil­ket bland an­nat na­zis­ter­na se­na­re häv­dat. Ro­mar­na blev i prak­ti­ken kvar och Ar­mi­ni­us själv blev mör­dad av si­na eg­na strax ef­ter sla­get. ■■Kel­ter­na är ett an­nat mytomspun­net folk­slag, men åter­i­gen vi­sar forsk­ning­en att de­fi­ni­tio­nen av des­sa män­ni­skor är kul­tu­rell sna­ra­re än ge­ne­tisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.