Tayy­ab över­kla­gar ut­vis­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■AR­BE­TE. Pro­gram­me­ra­ren Tayy­ab Sha­bab tän­ker över­kla­ga den ti­di­ga­re do­men i Mi­gra­tions­dom­sto­len som in­ne­bär att han och hans hust­ru mås­te läm­na lan­det, skri­ver Da­gens In­du­stri.

– Jag tyc­ker det är fel att jag blir straf­fad för nå­got som jag in­te har gjort, sä­ger han till tid­ning­en.

Den ef­ter­trak­ta­de system­ut­veck­la­ren Tayy­ab Sha­bab ho­tas av ut­vis­ning ef­ter en ju­ri­disk tek­ni­ka­li­tet. An­led­ning­en är att hans ti­di­ga­re ar­bets­gi­va­re i Sve­ri­ge be­ta­lat in för låg er­sätt­ning vad gäl­ler hans pen­sions­för­säk­ring, vil­ket fick till följd att hans ar­bets­till­stånd in­te för­läng­des.(tt)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.