Brit­tisk in­vand­ring mins­kar

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■STORBRITANNIEN. Fler flyt­tar från Storbritannien och fär­re flyt­tar in än ti­di­ga­re. Lan­det väx­er fort­fa­ran­de ge­nom in­vand­ring, men den har mins­kat kraf­tigt i sam­band med brex­it.

Net­to­in­vand­ring­en, allt­så de som flyt­ta­de in mi­nus de som flyt­ta­de ut, var 248 000 per­so­ner i Storbritannien 2016, vi­sar sta­tistik som of­fent­lig­gjor­des i går. Det är 84 000 fär­re än 2015, en ned­gång med 25 pro­cent.

De fles­ta som in- och ut­vand­rar till och från Storbritannien är från and­ra Eu-län­der. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.