Son­den Ju­no av­slö­jar Ju­pi­ters hem­lig­he­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Ga­sjät­ten Ju­pi­ter, den störs­ta pla­ne­ten i vårt sol­sy­stem, har länge ru­vat på si­na hem­lig­he­ter. Men nya da­ta från Na­sas sond Ju­no av­slö­jar ald­rig ti­di­ga­re skå­da­de de­tal­jer. Ju­pi­ter har en märk­lig at­mo­sfär och ett ovän­tat starkt mag­net­fält.

Det fram­går av två oli­ka ana­ly­ser som pre­sen­te­ras i tid­skrif­ten Sci­ence.

Ju­no, som nåd­de fram till Ju­pi­ter i ju­li ifjol ef­ter en färd som va­rat i näs­tan fem år, kom­mer att cirk­la runt jät­te­pla­ne­ten un­der he­la 2017 och gå ner på myc­ket låg höjd för att se vad som döl­jer sig un­der moln­täc­ket.

Den förs­ta när­gånga pas­sa­gen gjor­de i au­gusti ifjol och det är da­ta från den­na som nu ana­ly­se­rats.

Ju­no gick ner än­da till det övers­ta moln­lag­ret runt Ju­pi­ter och tog bil­der från de hit­tills helt okän­da po­ler­na på pla­ne­ten. På bil­der­na syns en mängd ova­la fält, som av allt att dö­ma är väl­di­ga cyk­lo­ner, varav någ­ra har en di­a­me­ter på 1 400 kilo­me­ter.

Da­ta vi­sar ock­så att am­mo­ni­ak väl­ler upp från pla­ne­tens in­re, och bil­dar gi­gan­tis­ka vä­der­sy­stem hög­re upp vid ytan.

– Man har kom­mit väl­digt nä­ra med Ju­no. Varm gas kom­mer upp från Ju­pi­ters in­re och kyls av vid ytan. Det är en spän­nan­de plats men myc­ket ogäst­vän­lig, sä­ger Maria Sun­din, fy­si­ker och ast­ro­nom vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Av­sik­ten med Ju­no är i hög grad att få fram upp­gif­ter som kan ge öka­de kun­ska­per om pla­ne­tens in­si­da. Upp­gif­ter­na från Ju­no vi­sar att Ju­pi­ters mag­net­fält är över­ras­kan­de starkt, en­ligt be­räk­ning­ar tio gång­er star­ka­re än jor­dens mag­net­fält.

– Jor­dens mag­net­fält ge­ne­re­ras av dess in­re som be­står av en kär­na av järn. Ju­pi­ters mag­net­fält mås­te ock­så ge­ne­re­ras av nå­got, oklart vad, sä­ger Sun­din.

– Ju­pi­ter, lik­som Sa­tur­nus, kal­las gas­pla­ne­ter. Men det är ba­ra de ytt­re de­lar­na som be­står av ga­ser. In­nan­dö­met är hår­da­re.

Ro­land Johansson/tt

FOTO: RICHARD VOGEL/NASA

En mo­dell av rymd­son­den Ju­no med Ju­pi­ter i bak­grun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.