In­för Lex Tayy­ab

Hallands Nyheter - - Ledare - HANNA BJÖRKLUND Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

Yt­ter­li­ga­re ett upp­märk­sam­mat ut­vis­nings­fall av en ar­bets­krafts­in­vand­ra­re sät­ter press på tidsche­mat för att få en ny lag­stift­ning på plats. Se­dan 2008 har Sve­ri­ge haft en av väst­värl­dens mest li­be­ra­la re­gel­verk kring ar­bets­krafts­in­vand­ring. Det har tjä­nat oss väl, Sve­ri­ge är ett li­tet land och vi kan lätt få pro­blem med brist på ar­bets­kraft, sär­skilt lo­kalt där ut­bu­det är då­ligt. I vis­sa fall hand­lar det om hög­kva­li­fi­ce­ra­de ar­be­ten, i and­ra fall kan det hand­la om jobb som in­te krä­ver lång ut­bild­ning men där få in­föd­da svens­kar är in­tres­se­ra­de av job­ben.

EN RAPPORT SOM Svenskt Nä­rings­liv ti­di­ga­re gjort vi­sar att in­täk­ter­na till stats­kas­san lan­dar på 14 mil­jar­der i di­rekt ef­fekt på pro­duk­tion (BNP) samt skat­tein­täk­ter. För det lil­la fö­re­ta­get som änt­li­gen hit­tar rätt kom­pe­tens och kan växa och för de in­di­vi­der som ge­nom ett ar­be­te får en chans till ett bätt­re liv är vins­ter­na än­nu stör­re.

Det är kor­kat att fort­sät­ta ut­vis­ning­ar för att en myn­dig­het har gjort en kons­tig be­döm­ning

ÄVEN OM DET svens­ka sy­ste­met är ett av värl­dens mest li­be­ra­la in­ne­bär det fort­fa­ran­de in­te att det är sär­skilt en­kelt och öp­pet. Pro­ces­ser­na är långa och reg­ler­na täm­li­gen hår­da, att ta hit en ar­bets­krafts­in­vand­ra­re är ing­en en­kel pro­cess och ing­et man gör om det finns nå­got an­nat alternativ. Ett av de störs­ta pro­ble­men med vårt nu­va­ran­de re­gel­verk är att mins­ta miss­tag vad gäl­ler lö­ne­ni­vå­er, för­säk­ring­ar och dy­likt, di­rekt kan le­da till att till­stån­det dras in och per­so­nen ut­vi­sas.

DEN SENASTE PER­SO­NEN att drab­bas är pro­gram­me­ra­ren Tayy­ab Sha­bab. På grund av att han ti­di­ga­re sak­nat rätt sorts för­säk­ring be­slu­ta­de en oe­nig Mi­gra­tions­dom­stol i för­ra vec­kan att han ska ut­vi­sas. Tayy­ab har fast an­ställ­ning, är ef­ter­trak­tad på ar­bets­mark­na­den och ut­bil­da­de sig i Sve­ri­ge. Än­då kas­tar vi ut ho­nom. Det är rent skam­ligt, och många po­li­ti­ker har ock­så re­a­ge­rat på det­ta. An­nie Lööf och Cen­ter­par­ti­et har gått ut och be­gärt en ”Lex Tayy­ab” en ny lag för att en gång för al­la kom­ma till rät­ta med problemet.

DET FINNS RE­DAN ett be­tän­kan­de från So­ci­al­för­säk­rings­ut­skot­tet i frå­gan, där man i hös­tas kom över­ens om att skic­ka en be­gä­ran till re­ge­ring­en om att se över la­gen. Re­ge­ring­en har även själ­va gjort en stor ut­red­ning om hur la­gen kan för­bätt­ras som pre­sen­te­ra­des i de­cem­ber 2016, som in­ne­höll en del om självrät­tel­se, vil­ket in­ne­bär ar­bets­gi­va­re själ­va ska kun­na rät­ta till miss­tag i ef­ter­hand och und­vi­ka in­drag­na till­stånd. Dock hand­lar det ba­ra om de fall där ar­bets­gi­va­ren själv rät­tar till miss­tag, in­te där en myn­dig­het gjort en kons­tig be­döm­ning el­ler där felet gäll­de en ti­di­ga­re an­ställ­ning. Det ris­ke­rar allt­så bli för tunt för att kun­na stop­pa fall som Tayy­abs. Nå­got kon­kret lag­för­slag, nå­gon pro­po­si­tion, har hel­ler än­nu in­te pre­sen­te­rats, och un­der ti­den fort­sät­ter ut­vis­ning­ar­na, trots att vi be­hö­ver män­ni­skor som Tayy­ab här. Det är omo­ra­liskt, orätt­vist och rent kor­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.