Se in­te ner på oss unga med pro­blem

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

HJÄLP OSS. Ung­do­mar som ham­nat på SIS in­sti­tu­tio­ner (Sta­tens in­sti­tu­tions­sty­rel­se) är ung­do­mar som har ham­nat li­te snett i li­vet men vill till­ba­ka på rätt väg.

Ing­en vill va­ra kri­mi­nell in­nerst in­ne. Ing­en föds kri­mi­nell, det är nå­got man blir. Det kan be­ro på ens bak­grund, kanske ha­de man det tufft hem­ma el­ler i sko­lan el­ler nå­gon an­nan­stans.

VI SOM BOR på SIS vill in­te va­ra kri­mi­nel­la, vi vill bli upp­skat­ta­de pre­cis li­ka myc­ket som al­la and­ra män­ni­skor. Vi är in­te mind­re vär­da ba­ra för att vi har be­gått någ­ra miss­tag.

Al­la är vi li­ka vär­da, ing­en män­ni­ska i värl­den ska bli be­hand­lad an­norlun­da för att de­ras bak­grund ser li­te an­norlun­da ut än vis­sa and­ra. Så jag tyc­ker att al­la ni som ser ner på oss som bor här ska slu­ta med det och istäl­let hjäl­pa oss med de pro­blem som vi har. I stäl­let för att ba­ra se ner på oss och tän­ka att vi har gjort kri­mi­nel­la hand­ling­ar och att vi in­te skö­ter oss .

JAG SJÄLV HAR en dröm om att få le­va ett nor­malt liv, job­ba ha ett hus och skaf­fa en tjej och bil­da fa­milj. Det är mi­na fram­tids­pla­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.