Klokt att sä­ga nej till hög­hu­set

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Per Sjö­vall (V)

FAL­KEN­BERG. Klokt att kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott sä­ger nej till 6/7-vå­nings­hu­set som Fa­bo pla­ne­rat vid in­far­ten till Her­ting.

Vi har ett stort be­hov av bil­li­ga och bra hy­res­rät­ter i Fal­ken­bergs kom­mun men jag har svårt att hit­ta ett säm­re för­slag att byg­ga hög­hus på. För­sla­get är okäns­ligt och tar in­te hän­syn till om­rå­dets ka­rak­tär med röt­ter i 50-60 ta­lets ut­bygg­nad av vår stad. Po­si­tivt att så många eng­a­re­at sig i form av in­sän­da­re i HN och ytt­ran­den till sam­hälls­bygg­nads­av­del­ning­en som fö­re­slår att hög­hu­set ploc­kas bort ur pla­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.