Kär­lek stop­par in­te ter­ro­ris­ter

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Erik Hells­born (SD) Var­berg An­ton Nils­son (SD) Halm­stad

TERROR. ”Den som in­te lär av histo­ri­en är dömd att upp­re­pa den.” Få ta­le­sätt känns mer san­na el­ler re­le­van­ta i dag. Åte­ri­gen har den isla­mis­ka ter­rorn sla­git till i Eu­ro­pa. Den­na gång mot en kon­sert i eng­els­ka Man­ches­ter, med många dö­da, där­ibland fle­ra barn, som följd. Det­ta är ing­et nytt, un­der de senaste 15 åren har en lång rad eu­ro­pe­is­ka stä­der ska­kats av sam­ma bru­ta­la terror i islams namn. Re­ak­tio­ner­na på det­ta har från sto­ra de­lar av det eta­ble­ra­de sam­häl­let va­rit tal om att ”mö­ta hat med kär­lek”, och att in­te lå­ta det på­ver­ka ”vår tro på det öpp­na sam­häl­let”. Sam­ma ton­gång­ar hörs nu ef­ter at­tac­ken i Man­ches­ter, man har med and­ra ord in­te lärt sig någon­ting av histo­ri­en. För ter­ro­ris­ter­na blid­kas be­vis­li­gen in­te av vack­ra ord om to­le­rans, de lå­ter sig in­te av­skräc­kas av of­fent­li­ga kär­leks­ma­ni­fes­ta­tio­ner. Vill man stop­pa des­sa mör­da­re krävs hår­da tag. Det är dags att ta av sil­kesvan­tar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.