Lä­ra­re kän­ner sig tra­kas­se­ra­de

Hallands Nyheter - - Varberg - MATILDA CARLSTRÖM matilda.carlstrom@hn.se

Var ti­on­de lä­ra­re i Var­berg kän­ner sig tra­kas­se­rad, mob­bad, kränkt el­ler dis­kri­mi­ne­rad. Det rap­por­te­rar P4 Hal­land.

En hal­ländsk hög­sta­di­e­lä­ra­re, som vill va­ra ano­nym, har för P4 Hal­land be­rät­tat om en si­tu­a­tion där för­äld­rar, of­ta väl­ut­bil­da­de, går över grän­sen i kon­tak­ten med lä­rar­na.

– Ge­ne­rellt är det pap­por som ho­tar, härskar­tek­ni­ker som mejl från jobb­mej­len där fi­na ti­teln fram­går tyd­ligt. Det är dol­da hot; om in­te elev X får be­ty­get A kom­mer jag att an­mä­la dig till Skol­in­spek­tio­nen, sä­ger lä­ra­ren till ra­di­on. DET KAN ÄVEN hand­la om för­äld­rar som träng­er sig in i ar­bets­rum el­ler av­bry­ter un­der­vis­ning­en, som ring­er på lä­rar­nas pri­va­ta te­le­fon­num­mer och skri­ver skit på Fa­ce­book, en­ligt P4 Hal­land.

– Det kan vi ju ald­rig be­mö­ta, det blir ju sek­re­tess­brott, sä­ger lä­ra­ren.

I Var­berg kom­mer det nu en hand­lings­plan där man bland an­nat ska be­va­ka so­ci­a­la me­di­er, men ock­så pra­ta om hur man be­mö­ter varand­ra, bå­de från lä­ra­rens håll, men ock­så åt and­ra hål­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.