Fak­ta:

Hb­tqi

Hallands Nyheter - - Varberg -

... är ett pa­ra­ply­be­grepp för ho­mo­sex­u­el­la, bi­sex­u­el­la, trans­per­so­ner och per­so­ner med que­e­ra ut­tryck och iden­ti­te­ter.

* Ho­mo­sex­u­ell är en per­son som at­tra­he­ras av män­ni­skor av sam­ma kön.

* Bi­sex­u­ell är en per­son som at­tra­he­ras av män­ni­skor oav­sett kön.

* Trans­per­son är ett pa­ra­ply­be­grepp med många un­der­grup­per. Be­grep­pet rör kön­si­den­ti­tet och har ingen­ting med sex­u­ell lägg­ning att gö­ra.

* Trans­sex­u­ell är en me­di­cinsk di­a­gnos och en för­ut­sätt­ning för att få till­gång till nytt ju­ri­diskt kön och un­der­livski­rur­gi.

* Qu­e­er är ett be­grepp som grun­dar sig i kri­tik mot idéer om nor­mer vad gäl­ler kön och sex­u­a­li­tet, och hur vi pla­ce­ras i oli­ka ka­te­go­ri­er som al­la ut­går från he­te­ro­sex­u­a­li­tet och köns­bi­na­ri­tet.

* In­ter­gen­der kan an­vän­das sy­no­nymt med ic­ke­bi­när och gen­der­que­er. In­ter­gen­der är den som iden­ti­fi­e­rar sig som mel­lan el­ler bort­om könska­te­go­ri­er­na kvin­na och man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.