För­nya re­cep­tet fö­re mid­som­mar

Hallands Nyheter - - Nyheter -

HAL­LAND: Re­gi­on Hal­land upp­ma­nar al­la som be­hö­ver för­nya sitt re­cept, att gö­ra det fö­re mid­som­mar. När vård­per­so­na­lens se­mest­rar är igång kan det ta be­tyd­ligt läng­re tid.

–Det är bra för bå­de pa­ti­en­ter och vård­per­so­nal om ru­ti­nä­ren­den, som att för­nya re­cept, görs in­nan se­mest­rar­na bör­jar. Det är vik­tigt att vår­den räc­ker till för dem som be­hö­ver den mest i som­mar, för­kla­rar häl­so- och sjuk­vårds­ut­veck­lings­di­rek­tör Ha­leh Lindqvist.

För­u­tom re­cept på me­di­cin och pre­ven­tiv­me­del, upp­ma­nas även de som har hjälp­me­del som in­kon­ti­nens­skydd, sto­mi­ma­te­ri­al och di­a­be­tesnå­lar att för­nya si­na re­cept in­nan som­ma­ren, om de är på väg att gå ut. Re­cept för­ny­as hos den mot­tag­ning som skri­vit ut re­cep­tet. Enk­las­te sät­tet är att log­ga in på 1177.se/hal­land, där man även kan se hur många ut­tag som finns kvar.

Den som in­te har till­gång till da­tor kan ringa mot­tag­ning­en som skri­vit ut re­cep­tet.

Bild: LINA SALOMONSSON

KÄM­PAR MOT CAN­CER. Barn­mors­kor­na på Kvin­no­häl­so­vår­den i Halm­stad bär un­der Cell­provs­vec­kan ro­sa trö­jor med tex­ten ”Cell­prov räd­dar liv”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.