Fak­ta: Om­last­nings­pro­blem

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Den ur­sprung­li­ga pla­nen var att star­ta en per­ma­nent om­last­nings­sta­tion vid Himle som ska ser­va Fal­ken­berg och Var­berg. Men Var­bergs kom­mun fick bak­läxa på de­talj­pla­nen och byg­get har för­se­nats med fle­ra år. * Tan­ken var då att ha en till­fäl­lig verk­sam­het vid mo­tor­vägs­av­far­ten i Lån­gås. Den kom ald­rig igång då byg­get fick av­bry­tas på grund av en miss i bygg­lov­san­sö­kan. Istäl­let star­ta­des den till­fäl­li­ga om­last­nings­cen­tra­len av hus­hålls­so­por på Tors­holm hös­ten 2013. * Om det blir en om­last­nings­sta­tion i Gö­das­torp är det in­te ak­tu­ellt att byg­ga en an­lägg­ning i Himle.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.