Cross­fit re­ser sig ef­ter bran­den

Hallands Nyheter - - Falkenberg - TOBIAS SVENS­SON tobias.svens­son@hn.se

He­la verk­sam­he­ten för­svann i lå­gor­na på Gju­te­ri­et. Men med­lem­mar­na vil­le ha en fort­sätt­ning. Nu har gäng­et bakom Gju­te­ri­et Cross­fit be­stämt sig för en nystart i nya lo­ka­ler.

Gju­te­ri­et Cross­fit var den förs­ta och störs­ta cross­fit-box­en i Hal­land. Med 150 med­lem­mar fi­ra­de de femår­sju­bi­le­um i mars.

Men allt för­stör­des i den sto­ra bran­den på Gju­te­ri­et, nat­ten mel­lan den 17 och 18 april.

– Pre­cis allt brann upp. Skiv­stäng­er­na låg vrid­na i ru­i­ner­na, sä­ger de­lä­ga­ren Gar­ry Ahl­berg.

DET BLEV EN stunds grubb­le­ri­er om huruvi­da det var värt all den tid det skul­le ta att bör­ja om och byg­ga upp allt igen. Med­lem­mar­nas en­tu­si­asm väg­de till slut över.

– Många hör­de av sig och vil­le att vi skul­le star­ta upp igen. Det var väl­digt stor ge­men­skap på Gju­te­ri­et, sä­ger kom­pan­jo­nen Jör­gen Karls­son.

Tills slut hit­ta­de de en plåt­bygg­nad på Åka­re­vä­gen som kän­des rätt. För två vec­kor se­dan tog de

”Svea Cross­fit i Halm­stad hör­de av sig da­gen ef­ter bran­den och sa att era med­lem­mar får kom­ma hit”

GAR­RY AHL­BERG de­lä­ga­re, Gju­te­ri­et Cross­fit

över den och in­led­de det re­no­ve­rings­ar­be­te som för till­fäl­let tar upp stör­re de­len av Gar­ry Ahl­bergs och Jör­gen Karls­sons fri­tid.

FÖR­U­TOM GAR­RY OCH Jör­gen är det de­ras fru­ar Le­na Ham­berg och Gerd Karls­son samt cross­fit-ked­jan Fi­t4­li­fe som till­sam­mans kom­mer att äga det nya gym­met. El­ler ”box­en”, som det kal­las i cross­fit-sam­man­hang.

Tom­my Dee Pac­ken­dorff har valt att kli­va av som de­lä­ga­re, men de for­na kom­pan­jo­ner­na för­säk­rar att han kom­mer att åter­vän­da som coach på pas­sen.

Fak­ta: Cross­fit

* Cross­fit ”upp­fanns” av den ti­di­ga­re gym­nas­ten Greg Glass­man.

* Trä­nings­for­men går ut på att hö­ja sin fy­sis­ka pre­sta­tions­för­må­ga ge­nom en högin­ten­siv kom­bi­na­tion av styr­ke- och kon­di­tions­trä­ning.

* Wi­ki­pe­dia be­skri­ver cross­fit som ”ett slags hy­brid av tyngd­lyft­ning, styr­kelyft, gym­nas­tik, löp­ning och in­ter­vall­trä­ning”.

* Det an­ord­nas täv­ling­ar i cross­fit, bå­de na­tio­nellt och in­ter­na­tio­nellt.

* I dag finns det un­ge­fär 13 000 Cross­fit-gym runt om i värl­den varav cir­ka 130 i Sve­ri­ge.

De nya lo­ka­ler­na är nå­got mind­re än de gam­la. Men även här kom­mer det att fin­nas ett stör­re rum för ge­men­sam, trä­nar­ledd, trä­ning och ett mind­re där den som vill trä­na själv ska kun­na gö­ra det.

I AUGUSTI BLIR det of­fi­ci­ell in­vig­ning. Så länge tror dock in­te Ga­ry Ahl­berg att med­lem­mar­na kom­mer att or­ka hål­la sig bor­ta.

– Så fort vi har lagt fär­digt gol­vet kom­mer folk att kom­ma hit och trä­na. Det är så de är, sä­ger han med ett le­en­de.

Re­dan i som­mar räk­nar de med att kun­na bör­ja kö­ra pass igen. Fast det har de egent­li­gen gjort he­la ti­den, ut­om­hus.

Dess­utom har fle­ra and­ra för­e­ning­ar ställt upp och lå­tit Cross­fits med­lem­mar trä­na gra­tis hos dem. Friskis & Svet­tis, Strand­häl­san, Mo­tions­hu­set, Kraftsports­klub­ben och Fal­ken­bergs ka­ra­teklubb.

– Och Svea Cross­fit i Halm­stad hör­de av sig da­gen ef­ter bran­den och sa att era med­lem­mar får kom­ma hit. Det vi­sar att man in­te är rädd för kon­kur­rens i cross­fit­värl­den. Det vik­ti­gas­te är att folk trä­nar, sä­ger Gar­ry Ahl­berg.

AND­RA HEM. Med­lem­mar­na Eri­ca Eriks­son och Pet­ra Kjell­gren sä­ger att

Bild: TOBIAS SVENS­SON

Gju­te­ri­et Cross­fit var de­ras and­ra hem.

Bild: TOBIAS SVENS­SON

KRAFTKARLAR. Snic­ka­ren Jör­gen Karls­son och am­bu­lans­fö­ra­ren Gar­ry Ahl­berg tyc­ker att cross­fit är ett bra sätt att bli star­ka­re.

Bild: TOBIAS SVENS­SON

HÅRT SLIT. Jör­gen Karls­son och Gar­ry Ahl­berg ri­ver upp ta­ket. Det mås­te hö­jas för att ge plats åt rep att klätt­ra i.

Bild: TOBIAS SVENS­SON

NY UTRUSTNING. Vik­ter, skiv­stäng­er och kett­le bells i pryd­li­ga ra­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.