För­längd åtals­tid för miss­han­del

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Åtals­ti­den för man­nen i 20-års­ål­dern som miss­tänkts för en grov miss­han­del ut­an­för Mc­do­nalds i bör­jan av maj för­längs med två vec­kor. Man­nen, som häk­ta­des den 12 maj, mot­sat­te sig en för­läng­ning och vil­le bli för­satt på fri fot. I and­ra hand be­gär­de han en vec­kas för­längd tid. Men Var­bergs tings­rätt gör be­döm­ning­en att det är risk att man­nen fort­sät­ter sin brotts­li­ga verk­sam­het om han släpps. Därför ska åtal väc­kas fö­re den 9 ju­ni.

Bild: ALINE LESSNER

FULLT UT­VECK­LAD. Släck­nings­ar­be­tet in­rik­ta­des på att för­hind­ra sprid­ning av bran­den. Vil­lan gick in­te att räd­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.