Fak­ta: Natt­vand­ring och kvin­no­pro­jekt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Kvin­nor­na i Fitt­ja vand­rar kloc­kan 19–22 i Fitt­ja på fre­dags- och lör­dags­kväl­lar. Al­la kvin­nor är väl­kom­na, de som in­går i grup­pen har oli­ka kul­tu­rell bak­grund.

De är an­slut­na till Natt­vand­ring.nu, en or­ga­ni­sa­tion som ock­så för­ser dem med de rö­da jac­kor­na och väs­tar­na. Grup­pen be­står av om­kring 30 per­so­ner, of­tast går 10–15 runt.

För­u­tom natt­vand­ring­en ord­nar de ock­så and­ra träf­far.

Grup­pen har ock­så kon­takt med and­ra natt­vand­rar­pro­jekt bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands. (TT)

FO­TO: CHRISTINE OLSSON/TT

Ha­mi­diye Ipek, La­ti­fe Al­pa, Ha­tice Iz­gi och Gullü Pek­tas tyc­ker att det har bli­vit lug­na­re i Fitt­ja se­dan de bör­ja­de natt­vand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.